Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ "เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร"

Hits 12 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/724-2019-12-16-09-29-22
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, December 17, 2019
รายละเอียด: 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร บูรณาการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย ในโครงการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) พื้นที่สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารจากทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารให้มีการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดึงดูดการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารจากบริษัทต่างชาติและบริษัทของไทย เพื่อสร้างผลผลิตและบริการด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงให้กับธุรกิจไทย อันจะนำไปสู่การทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมอาหารระดับโลก

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจและความพร้อมในด้านการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาและบริการทดสอบอาหารด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและรสชาติอาหาร โดยมีห้องปฏิบัติการด้านอาหารทางเคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และการแปรรูปอาหาร มีบุคลากรที่ชำนาญงานและเครื่องมือทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการ “พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร” ซึ่งมีผู้ประกอบการอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วจำนวนกว่า 50 ราย ในปี 2560-2562 สามารถเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหาร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปี 2563 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารที่จดทะเบียนเป็นบริษัททั้ง Start-up SMEs และอุตสาหกรรม มีความต้องการจะพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ ดร.จิราภรณ์ บุราคร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โทร.022017419 อีเมล์ bjiraporn@dss.go.th
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

หนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อหัตถศิลป์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย 10 หน่วยงานและ Myanmar 1 หน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

Hits 100 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7861-10-myanmar-1
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, January 29, 2019
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้รายงานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ รวม 11 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญการได้รับการรับรองฯ ว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผลการทดสอบสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดหวังให้ห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการขยายขอบข่ายขอการรับรองให้ครอบคลุมตามความต้องการเพิ่มขึ้น และขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับผู้บริหาร บุคลากรของห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทั้ง 11 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองในวันนี้ ซึ่งจากการรายงานจะเห็นถึงประโยชน์ที่จะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทั้งในกลุ่มของอุตสาหกรรมแก้ว กระจก ทอง การเกษตร ปุ๋ยเคมี รวมถึงภาคราชการ ตัวอย่างเช่น หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐาน รองรับเป้าหมายวิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำแข็งในพื้นที่ เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการน้ำดื่ม น้ำแข็งของชุมชนได้

ทั้งนี้การมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ 6 ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป บริษัท ไอออนิค จำกัด
2. ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
3. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบและแก้ว บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
5. ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และสนับสนุนงานวิจัย บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
6. กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8.REM-UAE laboratory and Consultant Company Limited, Myanmar
9. หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
11. ห้องปฏิบัติการ บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด

ข้อมูลโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทข่าว: 
news

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันห้องปฏิบัติการ SMEs ด้านการจัดการเครื่องมือวัด ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่

Hits 266 ครั้ง
URL: 
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/831-42-2561
แหล่งที่มา: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, March 26, 2018
รายละเอียด: 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันห้องปฏิบัติการ SMEs ด้านการจัดการเครื่องมือวัด ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่


rsz img 7279 rsz img 7244


rsz img 7256 rsz img 7252


          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ บุญสนิท ข้าราชการเกษียณตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรในห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมกว่า 50 ราย ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ


          กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดโครงการสัมมนาฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อผลักดันให้ได้ผลการวัดเป็นที่น่าเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า  และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ในการแข่งขันด้านการค้าสู่ระดับตลาดโลก


ประเภทข่าว: 
news

วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย

Hits 405 ครั้ง
URL: 
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/722-141-2560
แหล่งที่มา: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, October 27, 2017
รายละเอียด: 

วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย

rsz 4 rsz 2

rsz 3 rsz

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ โดยให้ความสำคัญการพัฒนาองค์ความรู้และงานด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ของประเทศเบลเยี่ยม เป้าหมายพัฒนาการศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ และ ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร  การผลิตวัสดุอ้างอิง การวิจัยวัสดุสัมผัสอาหาร  รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ เทคโนโลยี 

 

          นอกจากการได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านต่างๆ แล้วยังได้มีการสำรวจตลาดอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารประเภทต่าง ๆ ในเมือง Brussels เพื่อสำรวจตลาดอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดี สะดวกแก่การใช้งาน เช่น กระทะที่เคลือบด้วยวัสดุเซรามิกสีขาวสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงและช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ทำความสะอาดง่าย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารที่ออกแบบให้มีความสวยงามและคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภคหลากหลาย  รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ในแผนกอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ด้วย

 

วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

Hits 394 ครั้ง
URL: 
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/721-140-2560
แหล่งที่มา: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, October 24, 2017
รายละเอียด: 

วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

 

rsz 1 rsz 22
rsz 3 rsz 4

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เชียงใหม่ เพื่อเตรียมดำเนินการ โครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เชียงใหม่ 

 

          การลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในครั้งนี้เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย4.0ในพื้นที่ภาคเหนือในปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า SME และวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือให้ได้ตามมาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการฐานรากในภูมิภาคสร้างเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและศูนย์การทดสอบสินค้า SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการจากต้นแบบสู่ชุมชน  ซึ่งการดำเนินโครงการมีความเชื่อมโยงกับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้นการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์จะทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันต่อไป

 

          อย่างไรก็ตามในการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ จะเริ่มต้นพัฒนาห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฎและวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ให้เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและศูนย์การทดสอบสินค้าชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้จากต้นแบบสู่ชุมชน จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งจะได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สูงขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน

Hits 257 ครั้ง
URL: 
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/718-137-2560
แหล่งที่มา: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, October 16, 2017
รายละเอียด: 

วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน

 

rsz 22550989 1670406992983313 568185753 o rsz 22553494 1670406986316647 658768775 o

rsz 22550892 1670406969649982 1550037460 o rsz 22553517 1670406962983316 42856641 o

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จำนวน 13 กลุ่ม ภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน” เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 

          นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย ปี 2560 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู ยโสธร หนองคาย และนครพนม  เน้นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้มีความรู้ในการผลิตสินค้า และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ซึ่งนอกจากได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตแล้ว ยังได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่เป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้ผู้ประกอบการปลาส้มสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป

 

สัมมนา การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน

Hits 405 ครั้ง
URL: 
http://www.dss.go.th/index.php/component/content/article?id=680
แหล่งที่มา: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, August 31, 2017
รายละเอียด: 

สัมมนา การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา

เรื่อง “การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน"

วันที่ 20 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ติดต่อสอบถาม : 0-2201-7453, 0-2201-7460

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา

ศัพท์วิทย์น่ารู้

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 31, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
อุดมลักษณ์ เวียนงาม
เอกสารแนบ: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
รายละเอียด: 

ศัพท์วิทย์น่ารู้ประจำฉบับที่ 203 ขอน้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายโดยสังเขป รวมทั้งคำว่า สิทธิบัตร ที่บางคนอาจยังไม่คุ้นเคยนัก นอกจากนั้นยังมีศัพท์ที่ทุกคนได้ยินกันมากจากสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน และถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนั่นคือ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

ที่มา วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2560
http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2560_65_203_p34-35.pdf

Hits 788 ครั้ง

ความรู้รอบเทียน

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 31, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
เอกสารแนบ: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
รายละเอียด: 

มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากเทียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เริ่มแรกเราเรียนรู้การใช้แสงสว่างจากเปลวเทียนจากไขมันของสัตว์เมื่อสามพันปีก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์สามารถทำเทียนได้จากขี้ผึ้งซึ่งได้จากสารที่ผึ้งขับออกมาเพื่อซ่อมแซมรังผึ้ง ต่อมาในช่วงศตวรรษ 18 การผลิตเทียนนิยมใช้ไขปลาวาฬเป็นวัตถุดิบหลัก และได้พัฒนาเป็นวัตถุดิบอื่นๆ ในเวลาต่อมา เช่น ไขมันจากพืชในตระกูล ไขมันจากเรพซีด (rapeseed) คาโนล่า (canola) และรากของพืชตระกูลคะน้าซึ่งราคาถูกกว่าไขปลาวาฬ

ที่มา วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2560
http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2560_65_203_p31-33.pdf

Hits 581 ครั้ง
Subscribe to RSS - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)