Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำกรุงบรัสเซลล์

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

นักวิจัยศึกษาการเชื่อมโยงสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมบ้านอัจฉริยะ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, June 15, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER) ซึ่งเป็นสมาคมที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การสนับสนุนอยู่โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. สู่ประเทศไทย ได้ดำเนินงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ นักวิจัยพยายามศึกษาและเลียนแบบการทำงานของสมองเพื่อนำไปควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะในอนาคต ซึ่งมนุษย์จะสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น การเปิดปิดไฟและเครื่องทำกาแฟ เพียงแค่สั่งการด้วยความคิดจากสมอง

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170209141533-pdf.pdf

Hits 554 ครั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านโครงสร้างขนาดเล็ก

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, June 15, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากยุโรปได้ศึกษาถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (photovoltaic cell) เพื่อที่จะสามารถแปลงคลื่นแสงอาทิตย์ในความยาวคลื่นที่แตกต่างกันให้กลายเป็นพลังงานได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170209141533-pdf.pdf

Hits 475 ครั้ง
Subscribe to RSS - สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำกรุงบรัสเซลล์