Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำกรุงบรัสเซลล์

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

นักวิจัยศึกษาการเชื่อมโยงสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมบ้านอัจฉริยะ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, June 15, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER) ซึ่งเป็นสมาคมที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การสนับสนุนอยู่โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. สู่ประเทศไทย ได้ดำเนินงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ นักวิจัยพยายามศึกษาและเลียนแบบการทำงานของสมองเพื่อนำไปควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะในอนาคต ซึ่งมนุษย์จะสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น การเปิดปิดไฟและเครื่องทำกาแฟ เพียงแค่สั่งการด้วยความคิดจากสมอง

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170209141533-pdf.pdf

Hits 436 ครั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านโครงสร้างขนาดเล็ก

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, June 15, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากยุโรปได้ศึกษาถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (photovoltaic cell) เพื่อที่จะสามารถแปลงคลื่นแสงอาทิตย์ในความยาวคลื่นที่แตกต่างกันให้กลายเป็นพลังงานได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170209141533-pdf.pdf

Hits 396 ครั้ง

การหารือเรื่องความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัย Ghent

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 27, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เดินทางไปยังคณะ Bioscience Engineering มหาวิทยาลัย Ghent ประเทศเบลเยียม เพื่อพบปะหารือกับคณบดีและศาสตราจารย์ประจำคณะ และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ และหารือเพื่อหาแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Ghent

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124439-pdf.pdf

Hits 194 ครั้ง

โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation)

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 27, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าร่วมกับคณะจากประเทศไทยประกอบด้วย ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศไทย (สวทช.) เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนของประเทศต่าง ๆ จากภูมิภาคยุโรปและตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหารือในประเด็นการจัดตั้งโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation)

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124439-pdf.pdf

Hits 221 ครั้ง

การประชุมในประเด็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 27, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้ร่วมกับคณะจากประเทศไทย นำโดยดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศไทย (สวทช.) และตัวแทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าประชุมกับตัวแทนจากโครงการ SEA-EU-NET ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยุโรป รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และด้านเครือข่ายการสื่อสารเนื้อหาและเทคโนโลยี โดยประเด็นหลักในการหารือคือเรื่องความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยสาระสำคัญของการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124439-pdf.pdf

Hits 181 ครั้ง

นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเบลเยียม

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 27, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

ประเทศเบลเยียมแบ่งเป็น 3 ภูมิภาคการปกครองได้แก่ แฟลนเดอส์ (Flanders) วาโลเนีย (Wallonia) และบรัสเซลส์ โดยแฟลนเดอส์เป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุด ระบบการวิจัยของเบลเยียมมีรูปแบบกระจายอำนาจ (decentralised) โดยนโยบายการวิจัยและการระดมทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภูมิภาคนั้น ๆ ในแต่ละภูมิภาค การจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีประเด็นที่ได้รับความสำคัญแตกต่างกัน เช่น บรัสเซลส์มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่ภูมิภาคแฟลนเดอส์ให้ความสำคัญต่อพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด และการแพทย์ เป็นต้น

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124439-pdf.pdf

Hits 269 ครั้ง
Subscribe to RSS - สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำกรุงบรัสเซลล์