Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Hits 17 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/important-events/scienceavenue.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, January 6, 2020
รายละเอียด: 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี และศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ในชื่องาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 25623”

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
1. บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนโยธี ถนนพระรามที่หก และบริเวณพิพิธภัณฑ์แร่-หิน และกรมทรัพยากรธรณี
วันที่ : 9-11 มกราคม 2563
2. อพวช. : คลองห้า ปทุมธานี
วันที่ : 11 มกราคม 2563

ประเภทข่าว: 
news

ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

4 เยาวชนไทย ได้ทุนไปศึกษาดูงาน นาซ่า

Hits 18 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/714-4-4
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, December 13, 2019
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (DTAS - Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเยาวชน 4 คน ที่ได้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ ดูงานครั้งประวัติศาสตร์ที่ NASA’s Marshall Space Flight Center มลรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 - 12 เมษายน 2563

สำหรับการแข่งขัน STEM CAMP ในครั้งนี้เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ 24 คนสุดท้ายที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องสอบวัดความสามารถพื้นฐานด้านอวกาศ (SCAT - Space Camp Aptitude Test) ไปจนถึงความเข้มข้มทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศิลปะโดยผู้แข่งขันต้องผ่านการทดสอบในการสร้างเกราะกันความร้อนสำหรับยานอวกาศ (Venus Landing Mission) ภารกิจเก็บกู้ยานอวกาศ (Spacecraft Rescue Mission) การสร้างยานอวกาศจำลองที่สามารถทนแรงกระแทกสูง (Deep Impact Challenges) และ การกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์การนำความรู้ที่ได้จากทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยมาพัฒนาประเทศไทย การคัดเลือกในรอบสุดท้ายนี้ใช้ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยที่คะแนนเสียงเลือกตั้งจากเพื่อนร่วมค่าย (Popular Vote) คิดเป็นร้อยละ 40 คะแนนที่ทำได้ในภาระกิจทั้ง 3 คิดเป็นร้อยละ 30 และ คะแนนเสียงเลือกตั้งจากคณะกรรมการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Electoral Vote) คิดเป็นร้อยละ 30

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ได้เยาวชนไทยที่ได้รับทุนได้แก่ นักเรียนทุนอันดับที่ 1 นางสาวชนิศา พร้อมพัฒนภักดี จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับทุนการศึกษาจาก Gistda นักเรียนทุนอันดับที่ 2 นักเรียนนายเรืออากาศ จิรภัทร คำนิล จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รับทุนการศึกษาจาก บริษัท Frasers Property (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นักเรียนทุนอันดับที่ 3 นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ รับทุนการศึกษาจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นักเรียนทุนอันดับที่ 4 นายกันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล รับทุนการศึกษาจาก บริษัท OnDemand Education จำกัด นักเรียนทุนสำรองอันดับที่ 1 นายภูวิศ เชาวนปรีชา โรงเรียนสาธิตประสานมิตร และ นักเรียนทุนสำรองอันดับที่ 2 นายคณธัช คูสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

สำหรับกิจกรรมค่าย STEM Camp ในครั้งนี้ เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งในการทดสอบทักษะความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเยาวชนไทย อนาคตข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในเทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การคำนวณ การทำงานเป็นทีมตลอดจนมีความสามารถในการเป็นผู้นำ เด็กๆจะได้เกิดการเรียนรู้ STEM อย่างเต็มที่ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติในภาระกิจต่าง ๆ เช่น การขับยานอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ การซ่อมแซมระบบวิศวกรรมของสถานีอวกาศนานาชาติ การวางดาวเทียมเข้าวงโคจร การทำงานในสภาวะไร้น้ำหนักร่วมกับทีมงาน การควบคุมภารกิจอวกาศของศูนย์อวกาศภาคพื้นดิน เป็นต้น

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

1 ปีมี 1 ครั้ง กับงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Hits 35 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/672-tha2019
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, December 2, 2019
รายละเอียด: 

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2019” ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบที่จะนำไปสู่การสร้าง halal blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

ซึ่งงาน Thailand Halal Assembly นับเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีงานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12 และเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (International Halal Science and Technology Conference, IHSATEC) ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในปัจจุบัน งานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์ การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย และการประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแสดงถึงศักยภาพฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 และ https://www.Thailandhalalassembly.com,หรือ Facebook Thailnad halal Assembly

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

“วันรวมพลคน KIDBRIGHT”: KIDBRIGHT DEVELOPER CONFERENCE 2019 (KDC19)

Hits 29 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/639-kidbright-kidbright-developer-conference-2019-kdc19
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, November 25, 2019
รายละเอียด: 

“วันรวมพลคน KidBright” : KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้ธีมงาน : Empower Coding with AI

ไฮไลท์ในงานมีการเปิดตัว KidBright AIBot ตัวอย่างอุปกรณ์สอนปัญญาประดิษฐ์ เป็นการผสานการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์(AI) เข้ากับการโค้ดดิ้งแบบบล็อก ที่นักเรียนสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องกังวลใจเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ให้ยุ่งยาก และสามารถสร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของ KidBright AIBot แบบบล็อกที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย KidBright AIBot ไม่เพียงทำให้การเรียนปัญญาประดิษฐ์ทำได้ง่ายผ่านการโค้ดดิ้งแบบบล็อกยังทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ทั้งหมดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสร้างโมเดล การใช้งานโมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Hits 43 ครั้ง

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์”

Hits 36 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/579-44-75
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Thursday, October 31, 2019
รายละเอียด: 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทรงดนตรีในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการบรรเลงและการรับฟังดนตรี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างชำนาญ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีไทยให้แก่นิสิตนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในเครือข่ายอุดมศึกษา นำไปสู่การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน และเพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 89 สถาบัน มีจำนวนนิสิตนักศึกษาร่วมงานกว่า 3,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยร่วมกันของทุกสถาบันอุดมศึกษา การแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบัน พิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์และพิธีปิด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45

มหาวิทยาลัยศิลปากร : ภาพข่าว
วีนัส แก้วประเสริฐ : เขียนข่าว
ปราณี ชื่นอารมณ์ : เผยแพร่ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ประเภทข่าว: 
news

อว. จัดงาน “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” พื้นที่จังหวัดพิจิตร

Hits 44 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/577-2019-10-29-03-19-24
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, October 30, 2019
รายละเอียด: 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายประสิทธิชัย นรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (กิจกรรมโอทอปสัญจร) ณ ห้องจินดารัตน์ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจังหวัดพิจิตร มีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วม 64 กลุ่ม และมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ภายในงานประกอบไปบูธแสดงสินค้าโอทอป กิจกรรมการแนะนำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมอภิปรายการ “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. อย่างไร” ตามหัวข้อหลักทั้ง 3 หัวข้อคือ

1.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

2.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อย.มผช.)

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้มาตรฐาน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในสังกัด อว. และผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนหน่วยงานราชการของจังหวัดพิจิตร มาให้ความรู้และแนวทางในการผลิตสินค้าโอทอป

ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรม “STI for OTOP Upgrade Matching" ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 6 ด้าน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.อาหาร - เครื่องดื่ม

2.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

3.ผ้า, เครื่องแต่งกาย และของใช้

เขียนข่าว : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ถ่ายภาพนิ่ง : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

ระบบตรวจการทางอากาศที่แม่นยำกว่าเรดาร์

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 63 ครั้ง
รายละเอียด: 

Subscribe to RSS - สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)