Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)

สกว.-สกอ.จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่รุ่นสุดท้าย ผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของตลาด

Hits 11 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7966-2019-03-08-03-35-59
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, March 13, 2019
รายละเอียด: 

สกว.จับมือ สกอ. จัดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนย้ายสังกัดไปกระทรวงใหม่ ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านการวิจัยให้ตรงความต้องการของตลาด สร้างนวัตกรรมหรือผลกระทบสำคัญที่ตอบโจทย์ประเทศ เพื่อให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

เมื่อวันที่ (6 มีนาคม 2562) ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุม “การปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. จัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พันธมิตรที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และร่วมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ 17 เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า นักวิจัยรุ่นนี้จะถือเป็นรุ่นสุดท้ายภายใต้การสนับสนุนของ สกว.-สกอ. ก่อนย้ายสังกัดใหม่ภายใต้ พร้อมทั้งอธิบายสรุปการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ถึงขอบเขตภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ตลอดจนประชาชนคนไทย พร้อมกับย้ำกับผู้รับทุนว่า “ผลงานตีพิมพ์ยังไม่ใช่ผลกระทบที่ สกว.ต้องการ อยากให้นักวิจัยคิดต่อไปว่าผลสุดท้ายของงานวิจัยอยู่ที่ไหน ที่สำคัญจะต้องเปลี่ยนความรู้ไปสู่ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง (Knowledge Translation) มีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ด้าน ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการวิจัยพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า บทบาทของหน่วยวิจัยตาม พ.ร.บ.ใหม่ นักวิจัยจะต้องอยู่ในหน่วยงานที่ทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางเพราะขาด นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยไม่เข้มแข็ง จึงยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้ ขณะที่ด้านสังคมยังมีปัญหาการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันสร้างองค์ความรู้ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนานักวิจัย นักวิจัยทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นนักวิจัยที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ “อย่าหยุดที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนจะถึงการสร้างผลกระทบที่สำคัญ และหวังว่าทุกคนจะสามารถก้าวมาเป็นนักวิจัยในระดับที่สูงขึ้นตามบันไดอาชีพแผนที่กำหนด”

ขณะที่นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกอ. กล่าวระหว่างการบรรยาย “สกอ.กับนโยบายการให้ทุนอาจารย์รุ่นใหม่” ว่าทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต สิ่งแรกคือ การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการตลาด ให้ตอบโจทย์ของประเทศและภาคอุตสาหกรรม จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศ ซึ่งเราลงทุน 11 ล้านคน ด้วยงบ 1 แสนบาท/ปีกับอุดมศึกษา แต่ลงทุนไม่กี่หมื่นล้านบาทกับแรงงาน 35-40 ล้านคน โดยจะต้องสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยลัยต้องสร้างเครือข่ายร่วมกัน เชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่ตลอดเวลา ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ มหาวิทยาลัยจะดำรงตนอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงควรแลกเปลี่ยนเนื้อหาหรือหลักสูตรโดยเน้นเป้าหมายใหม่คือ คนวัยทำงานและผู้สูงอายุ รวมถึงช่วยกันพัฒนาเนื้อหา/หลักสูตร เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วไปและนักศึกษาต่างมหาวิยาลัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ และเอื้อต่อวิทยาลัยชุมชนด้วย ที่สำคัญคือต้องยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัล

“เราต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีรายได้ประชาชาติ 1.2 หมื่นเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี 2030 สำหรับ สกอ.กับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นั้นจะมุ่งผลิตบุคลากรด้านวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป นอกจากการจัดสรรทุนแล้วยังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดประชุมวิชาการประจำปี การปฐมนิเทศ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประเภทข่าว: 
news

การเสวนาเรื่อง “เรียนรู้และรับมือกับ PM 2.5 ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”

Hits 12 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/main/th/news/sort-by-strategic/strategic1/7961-pm
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, March 11, 2019
รายละเอียด: 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมถ่ายทอดสด และรับฟังการเสวนา ที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาเรื่อง “เรียนรู้และรับมือกับ PM 2.5 ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”

โดยงานเสวนาในครั้งนี้มี รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดาเนินรายการ พร้อมด้วยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ,รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.วรล อินทะสันตา ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง แนวทางเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและรับมือกับ PM 2.5 นําไปสู่การดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง เรื่อง มาตรการเศรษฐศาสตร์กับมลพิษฝุ่น โดยผลกระทบเชิงลบภายนอก ได้แก่ ผลกระทบระยะสั้น ทําให้เกิดการระคายเคือง ภูมิแพ้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และผลกระทบระยะยาว ทาให้เกิดโรคหลอดเลือด โรคปอด มะเร็ง ซึ่งปี 2016 ทาให้คนเสียชีวิตมากถึง 4.2 ล้านคน จึงส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ กระทบท่องเที่ยวลดลง โดยจะมีต้นทุนความเสียหายของมลพิษทางอากาศเกิดขึ้น ซึ่งผลประโยชน์จากการลดฝุ่น ได้แก่ ประหยัดต้นทุนผลกระทบสุขภาพกายและใจของพลเมืองที่ดีขึ้นและผลประโยชน์พลอยได้ต่อการลดโลกร้อน อีกทั้งยังกล่าวถึงการปรับตัว การบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ,การบังคับกากับดูแล แหล่งปล่อยมลพิษ ,การปรับและสร้างระบบขนส่งที่ปลอดฝุ่นและมาตรการด้านราคา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อานวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง กล่าวถึง นาโนเทคโนโลยีสาหรับการจัดการปัญหา PM 2.5 และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ วิธีการทดสอบและมาตรฐานของเทคโนโลยี รวมทั้งแผนการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต

ประเภทข่าว: 
news

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวอชิงตัน ความก้าวหน้าด้าน วทน. ของประเทศแคนาดา

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวอชิงตัน ย้อนรอย วทน. ซีกโลกใหม่ ที่เก่ากว่าที่คิด

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวอชิงตัน ชวนเที่ยวสถาบัน smithsonian

เปิดตัว FameLab Thailand 2019 เฟ้นสุดยอด Talking Science ส่งขึ้นเวทีระดับโลก

Hits 22 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/knowledge/media-library/clipping-most-update/7889-famelab-thailand-2019
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, February 12, 2019
รายละเอียด: 

ณ True Incube ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัด (สวทช. , สวทน. , และ อพวช.) ร่วมกับ บริติช เคานซิล , เดอะ สแตนดาร์ด กลุ่มทรู และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “FameLab Thailand 2019” การแข่งขันนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 4 ในประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ สหราชอาณาจักร โดยได้ 3 ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ FameLab Ambassadors ทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น นำโดย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ได้รับทุน Newton Fund และ เฌอปราง อารีย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมแชร์มุมมองถึงความสำคัญของ “การสื่อสารวิทยาศาสตร์” เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ในการนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ FameLab นี้ด้วย

ประเภทข่าว: 
news

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการน้ำ ฉบับการ์ตูน

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Subscribe to RSS - สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)