ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Dental Association of Thailand
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King's Patronage
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federation of Thai Industries
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Computer Association of Thailand Under the Patronage of H.M. The King
สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย The Association of Thai Computer Industry
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย Nuclear Society of Thailand
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย Thai Robotics Society
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Science Society of Thailand Under the Patronage of H.M. The King
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย The Association of Thai Software Industry
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Pharmaceutical Association of Thailand Under Royal Patronage
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Medical Association of Thailand