Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กินเค็มเกิดโรคอะไร ?

กินเค็มเกิดโรคอะไร
รายละเอียด: 

เกลือ คือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่า โซเดียมคลอไรด์ ใช้ในการปรุงแต่งรสอาหารให้มีความเค็มหรืออาจใช้ในการถนอมอาหาร

วันที่: 
Tue 16 May 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/35290-กินเค็ม...เกิดโรคอะไร.html
Hits 280 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3