Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กินเค็มเกิดโรคอะไร ?

กินเค็มเกิดโรคอะไร
รายละเอียด: 

เกลือ คือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่า โซเดียมคลอไรด์ ใช้ในการปรุงแต่งรสอาหารให้มีความเค็มหรืออาจใช้ในการถนอมอาหาร

วันที่: 
Tue 16 May 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/35290-กินเค็ม...เกิดโรคอะไร.html
Hits 117 ครั้ง