Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กินไข่ ดื่มนม ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน

กินไข่ ดื่มนม ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน
รายละเอียด: 

กระดูกพรุน คือ โรคที่มวลกระดูกมีการลดลงไม่ว่าจากสาเหตุใด ทำให้โครงสร้างของกระดูกอ่อนแอลงและแตกหักได้ง่ายขึ้น...กินไข่ ดื่มนม ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน

วันที่: 
Mon 19 June 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/36373-กินไข่%20ดื่มนม%20ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน.html
Hits 145 ครั้ง