Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

นักวิจัยศึกษาการเชื่อมโยงสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมบ้านอัจฉริยะ

วันที่เผยแพร่: 
Thu 15 June 2017
รายละเอียด: 

รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER) ซึ่งเป็นสมาคมที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การสนับสนุนอยู่โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. สู่ประเทศไทย ได้ดำเนินงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ นักวิจัยพยายามศึกษาและเลียนแบบการทำงานของสมองเพื่อนำไปควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะในอนาคต ซึ่งมนุษย์จะสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น การเปิดปิดไฟและเครื่องทำกาแฟ เพียงแค่สั่งการด้วยความคิดจากสมอง

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170209141533-pdf.pdf