Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหนทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

วันที่เผยแพร่: 
Fri 19 May 2017
รายละเอียด: 

นักวิจัยในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้ศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ และ โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124340-pdf.pdf

เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
Hits 105 ครั้ง