Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ภาพเปรียบเทียบขนาดปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2560

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 4 December 2017

ภาพเปรียบเทียบขนาดปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2560

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพขนาดปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี (ขวา) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ระยะห่างประมาณ 357,973 กิโลเมตร เปรียบเทียบกับขนาดปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (ซ้าย) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ระยะห่างประมาณ 406,261 กิโลเมตร มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าขณะอยู่ไกลโลกมากที่สุดประมาณ 14%  และมีความสว่างมากกว่าประมาณ 30% 

 

 

          ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon)  ครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า ตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2561 มีระยะห่างประมาณ 356,595 กิโลเมตร จะเข้าใกล้และมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าครั้งนี้ และยังเป็นซูเปอร์  ฟูลมูนที่ใหญ่ที่สุดในปี 2561 อีกด้วย

 

ภาพชุดดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในปี 2560
ตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า จนถึงช่วงเวลาดวงจันทร์เต็มดวงที่สุด
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560

 

แหล่งที่มา: 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ชาติ (สดร.)
URL: 
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3438-narit-super-full-moon-2560-compare
Hits 267 ครั้ง