Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ลมนอกชายฝั่งทะเลจะสามารถเป็นความหวังด้านแหล่งพลังงานของยุโรปในอนาคตได้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: 
Fri 19 May 2017
รายละเอียด: 

ลมนอกชายฝั่งทะเล (offshore wind) ถูกพิจารณาให้เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างพลังงานอิสระในยุโรป สหภาพยุโรปได้ให้การส่งเสริมการสร้างพลังงานจากการใช้ลมนอกชายฝั่งทะเล โดยเห็นได้จากจำนวนกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล (offshore wind turbine) ซึ่งมีมากกว่า 3,000 ตัว กระจายอยู่ในฟาร์ม 82 แห่ง ใน 11 ประเทศในยุโรป ซึ่งรวมกันแล้วมีศักยภาพในการสร้างพลังงานลมสูงถึง 10.39 กิกะวัตต์

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124340-pdf.pdf

เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
Hits 88 ครั้ง