Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วว. ส่งเสริมศักยภาพประกอบธุรกิจ SMEs /OTOP ด้วยวิทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านโครงการตลาดต่อยอด

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 11 May 2017

วว. ส่งเสริมศักยภาพประกอบธุรกิจ SMEs /OTOP ด้วยวิทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านโครงการตลาดต่อยอด

 

Pic020 Resize

 

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการตลาดต่อยอด” ระหว่าง ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัททีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิลด์ พร้อมวางเป้าดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน OTOP นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ...สร้างช่องทางการขายสินค้าใหม่ บนพื้นที่ 150 ไร่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เกิดผลิตภาพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างยั่งยืน (ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ)

 

 Pic003 Resize  Pic013 Resize

 

          ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มบริษัททีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิลด์ ในความร่วมมือ “โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro Enterprises) และ วิสาหกิจชุมชน (OTOP) ที่นำ วทน. ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ” โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งหวังการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยด้วยนโยบายสรรค์สร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้กระบวนการ การวิจัย พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายระดับประเทศให้เอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน โดยต้องสร้างความเข้มแข็งด้วย วทน. เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และลดต้นทุน รวมทั้งสามารถเติบโตได้

 

Pic018 Resize  Pic021 Resize

 

          “...บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่กำลังดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดระดับภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่ 150 ไร่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างช่องทางการขายสินค้าใหม่ และสร้างความเข็มแข็งแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ผ่านตลาดกลางที่รวบรวมสินค้า วัตถุดิบและบริการครบตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน…วัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ในการเร่งการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบนฐานความรู้ และร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดปัจจุบันและอนาคต ในการเป็นปัจจัยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้สามารถยกระดับสินค้าและบริการ จนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

 

Pic024 Resize  Pic026 Resize

 

          ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว วว. ในฐานะเป็นหน่วยงานสำคัญและเป็นกลไกหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการนำ วทน. ไปใช้พัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้ จะนำความเชี่ยวชาญทั้งบุคลากร ตลอดจนองค์ความรู้เข้าไปดำเนินงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม อันประกอบด้วย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์จำนวนมาก รวมทั้งงานบริการด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ที่พร้อมจะช่วยวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย พร้อมให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำนักรับรองคุณภาพ ที่พร้อมประเมินและรับรองระบบคุณภาพและผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษา หรือตอบโจทย์ และช่วยเหลือส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถนำ วทน. ไปช่วยแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติได้

          ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า นอกจากเครื่องมือต่างๆแล้ว วว. ยังมีโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) และโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภายใต้โครงการ STIM (Science Technology Innovation Matching Program) เพื่อเอสเอ็มอี (STIM for SMEs) ที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินในรูปแบบของการให้บริการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต เครื่องจักร พัฒนาวัตถุดิบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาระบบมาตรฐาน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ SMEs วิ สาหกิจขนาดเล็ก และ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ ก้าวสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์จนเป็นที่รู้จักของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

 

แหล่งที่มา: 
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
URL: 
http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=764
Hits 406 ครั้ง