Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบผักและผลไม้เขตภาคตะวันออกเข้าสัมมนาสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดระดับบนด้วยมาตรฐาน ThaiGAP

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 9 August 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก ที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ! ในหลักสูตร “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสูมาตรฐานสากลสำหรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้ไทยและเกษตรกร ที่ต้องการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนด้วยมาตรฐาน ThaiGAP ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา รับจำนวนจำกัด 50 เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครฟรีได้ที่อีเมล panita@nstda.or.th หรือ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 063 915 6656 หมดเขตรับสมัคร 10 สิงหาคม 2561

แหล่งที่มา: 
https://www.nstda.or.th
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/12100-20180807-thaigap
Hits 59 ครั้ง