Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สวทช. จัดค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4 บ่มเพาะเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 9 October 2017

สวทช. จัดค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4 บ่มเพาะเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4” ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

          คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 50 คนจากทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนเรียนรู้และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย ตลอดจนบ่มเพาะเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาค

 

 

          ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบัณทิตและนักวิจัย ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ

 

 

          ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เพื่อบ่มเพาะเยาวชนดังกล่าวสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยการดำเนินงานในปี 2560 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4 ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 คนจาก 29 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้”

 

 

          “เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4 จะได้เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เยาวชนจะได้เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเยาวชนและผู้ปกครองจะมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันผ่านกิจกรรมบรรยายพิเศษเส้นทางอาชีพในอนาคต กิจกรรมสนุกกับฟิสิกส์ เรียนรู้คณิตศาสตร์จากสิ่งรอบตัว ได้สัมผัสเทคโนโลยีผ่านบอร์ดสมองกล KidBright  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ตลอดจนการรับฟังบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น”

 

 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11550-20171009-nstda
Hits 189 ครั้ง