Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สวทช. จัดสัมนนาประชาสัมพันธ์การขอรับทุนโครงการ Chair Professor Grants ประจำปี 2560

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 18 May 2017

สวทช. จัดสัมนนาประชาสัมพันธ์การขอรับทุนโครงการ Chair Professor Grants ประจำปี 2560

          (15 พ.ค. 60) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ - ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน “การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องจริยธรรม มาตรฐาน และคุณภาพงานวิจัย (Responsible Conduct of Research) และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช.” โดยมีนักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจกว่า 100 คนเข้าร่วมรับฟัง

 

 

          ทั้งนี้ สวทช. ได้จัดตั้งโครงการ Chair Professor Grants ขึ้น ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อสร้างผู้นำและบุคลากรด้านการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” ที่สนับสนุนการวิจัยด้วยงบประมาณของ สวทช. และ “โครงการทุน NSTDA Chair Professor”

 

          ซึ่งร่วมทุนระหว่างมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัย โดยมี สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งทุนทั้ง 2 โครงการจะให้งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลารับทุน 5 ปี โดยในปี 2560 นี้ กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

 

          นักวิจัย และคณาจารย์ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81832 และ 81833 หรืออีเมล chair@nstda.or.th

 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/5245-20170515-chair-professor-grants
Hits 161 ครั้ง