Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สวทช. นาโนเทค จับมือสภาอุตฯ จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” เสริมแกร่งงานวิจัยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย หนุน EECi ขับเคลื่อนประเทศก้าวเข้าสู่เวทีโลก

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 23 March 2018

สวทช. นาโนเทค จับมือสภาอุตฯ จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” เสริมแกร่งงานวิจัยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย หนุน EECi ขับเคลื่อนประเทศก้าวเข้าสู่เวทีโลก


          23-24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามเบชอร์ จ.ชลบุรี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” และ “Value Chain of Thai Herb”          โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค ผู้บริหารศูนย์แห่งชาติ ของ สวทช. และนักวิจัยนาโนเทค เพื่อวางนโยบายและนำการวิจัยเสริมแกร่งอุตสาหกรรมสมุนไพร สร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ พร้อมขยายผลและบทบาทในการขยายขนาดจากห้องปฏิบัติการสู่ Lab Scale ก่อนถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ตามนโยบาย EECi ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายเรื่อง “Value Creation of Thai Herb and Natural Products : Demand Driven Technology Platform” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสุดชาย จงพิพิธพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทมพ์เทค จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนอีกด้วยแหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11889-20180323-nstda-thai-herb-innovation
Hits 121 ครั้ง