Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 30 April 2018

สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม


          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 2” ซึ่งโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาระหว่างร่วมทำโครงการ/งานวิจัยเท่านั้น ปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน และปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6-12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562          รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce หรือโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 อีเมล stemworkforce@nstda.or.th


แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11938-20180425-stem-workforce
Hits 133 ครั้ง