Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปี 2560

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 20 April 2017

สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปี 2560

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา2560 ที่มีผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. โดยโครงการจะสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ได้แก่

          ค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉพาะช่วงทำวิจัย ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจ่ายตามจริง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ด่วน! รับจำกัดไม่เกิน 30 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/ystp หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 0 2564 7000 ต่อ 1439 อีเมล: piyawat@nstda.or.th

 

 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/5218-20170419-ystp
Hits 213 ครั้ง