Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

อพวช. ขอเชิญร่วมประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ปี 2561 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport)

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 6 February 2018

อพวช. ขอเชิญร่วมประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ปี 2561 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport)


อพวช. ขอเชิญร่วมประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ปี 2561 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport)


          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรม "การแสดงละครวิทยาศาสตร์" เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อประสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว


          อพวช. จึงกำหนดจัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ (Thailand Science Drama Competition 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การกีฬา" (Science of Sport) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน โดยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 – 6) มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการแสดง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2018 ประเทศมาเลเซียต่อไป


หมายเหตุ : ระยะเวลาส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561


แหล่งที่มา: 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
URL: 
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6720:2561-science-of-sport&Itemid=104
Hits 142 ครั้ง