Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

อากาศแปรปรวน ไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น

รายละเอียด: 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ส.ค. 61 พบผู้ป่วย 89,846 ราย เสียชีวิต 12 ราย โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุระหว่าง 61-87 ปี) จำนวน 9 ราย
สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่า ในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในสถานที่ปิดหรือแออัด โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อทางน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย แพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆ ได้ง่าย เช่น การไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป บางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
สำหรับสถานที่ที่มักพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน คือ สถานที่ปิด แออัด หรือมีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ ซึ่งควรมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน มีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน อยู่รวมกันในสถานที่ปิด หรือการใช้ของใช้ร่วมกัน
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน โดยควรมีการคัดกรองเด็กป่วยทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยควรแยกไว้ในสถานที่อื่นหรือให้ผู้ปกครองมารับกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน และหากพบว่ามีผู้ป่วยหลายรายเป็นวงกว้าง ควรพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ำ โรงอาหาร ให้ความรู้แก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ในเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น การล้างมือ การใช้หน้ากากอนามัย การแยกของใช้ส่วนตัว เป็นต้น สอบถามโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

วันที่: 
Mon 3 September 2018
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/44241-อากาศแปรปรวน%20พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น.html
Hits 108 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99