Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

อ้วนกลม...ระทมไต

อ้วนกลม...ระทมไต
รายละเอียด: 

ความใส่ใจกับสุขภาพไต การตรวจคัดกรอง การรู้ปัจจัยความเสี่ยง ช่วยลดการเสื่อมของไต และลดภาวะโรคอ้วนได้

วันที่: 
Tue 13 June 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/35716-อ้วนกลม%20ระทมไต.html
Hits 294 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95