Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เทคโนโลยี Bitcoin

เทคโนโลยี Bitcoin
รายละเอียด: 

Bitcoin สกุลเงินออนไลน์ชนิดหนึ่ง ซึ่งกำหนดโดยคอมพิวเตอร์เพื่อมุ่งหวังจะให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเสมือนเงินตรา

วันที่: 
Wed 9 August 2017
แหล่งที่มา: 
https://moneyhub.in.th/article/bitcoin/
Hits 168 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-bitcoin