Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 6 October 2017

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

          ด้วยบริษัท บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21" ภายใต้แนวคิด "เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารสถนศึกษา และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 และตอบสนองกับทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ภายในสถานศึกษาของตน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 500 คน

 

 

สถานที่ : ห้อง มิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัด : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สนับสนุนหลัก : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://www.aksorn.com/science2017/ 
จำกัดที่นั่ง 500 ที่ (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งครบจำนวน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2622-2999
คุณแก้วใจ #1512 , คุณศตวรรษ #1634
email : science@aksorn.com

 

 

แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
URL: 
https://www.nstda.or.th/th/news/11549-active-learning
Hits 172 ครั้ง