Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

โรคร้ายกับการนอนไม่พอ

โรคร้ายกับการนอนไม่พอ
รายละเอียด: 

การนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนมากจนเกินไป ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณร้าย ที่อาจทำให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลง…โรคร้ายกับการนอนไม่พอ

วันที่: 
Thu 10 August 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/37859-โรคร้ายที่มากับการนอนไม่พอ.html
Hits 216 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD