Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

6 วิธีแก้ง่วง โดยไม่พึ่งกาแฟ

6 วิธีแก้ง่วง โดยไม่พึ่งกาแฟ
รายละเอียด: 

6 วิธีแก้ง่วง โดยไม่พึ่งกาแฟ

วันที่: 
Tue 13 June 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/36338-6%20วิธีแก้ง่วง%20โดยไม่พึ่งกาแฟ.html
Hits 329 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/content/6-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F