คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเรื่อง “โรคของตา : วุ้นในตาเสื่อมและจอประสาทตาลอกตัว”

วันที่เริ่มต้น: 
20/05/2011
วันที่สิ้นสุด: 
20/05/2011
เวลาเริ่มต้น: 
08.30
เวลาสิ้นสุด: 
12.00

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดบรรยายเรื่อง “โรคของตา : วุ้นในตาเสื่อมและจอประสาทตาลอกตัว”

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๕ โรงพยาบาลรามาธิบดี

          กล่าวกันว่า การเรียนรู้ของคนเราอาศัยการมองเห็นถึงร้อยละ ๘๐  ผู้ที่ตามองไม่เห็น จึงมีโอกาสในการเรียนรู้น้อยลง ซึ่งหลายคนก็คงเห็นด้วย

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการมองเห็น ซึ่งมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย

  1. กระจกตา (Cornea) หรือตาดำ เป็นส่วนที่อยู่หน้าสุดของลูกตา มีลักษณะโค้งคล้ายจาน เรียบใส  ไม่มีสี ทำหน้าที่โฟกัสหักเหแสงจากวัตถุให้เข้าในลูกตา
  2. เลนส์แก้วตา (Lens) มีลักษณะใสอยู่หลังม่านตา ทำหน้าที่โฟกัสหักเหแสงเพิ่มขึ้นต่อจากกระจกตา เพื่อให้แสงตกกระทบบนจุดรับภาพของจอประสาทตา
  3. ม่านตา (Iris) มีหลายสีตามเชื้อชาติ ทำหน้าที่หดขยาย ก่อให้เกิดรูม่านตา ที่มีขนาดต่างกัน เพื่อช่วยในการควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าตาให้พอดี
  4. น้ำวุ้นตา (Virtreous body) มีลักษณะคล้ายเจล อยู่ในช่องด้านหลังลูกตา ทำหน้าที่คงรูปของลูกตาเอาไว้
  5. จอประสาทตา (Retina) ประกอบด้วยเซลล์ที่รับแสงและเซลล์ประสาท ทำหน้าที่รับภาพเหมือน  ฟิล์มถ่ายรูป อยู่บนผนังด้านในของลูกตา
  6. ตาขาว (Sclera) เป็นเสมือนเปลือกนอกของลูกตา ต่อกับกระจกตา ทำหน้าที่เป็นผนังโครงสร้างของลูกตา

 

          ส่วนประกอบตาเหล่านี้ ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติไปย่อมทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นน้อยลง กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้ จึงได้นำเสนอโรคของตา อันได้แก่      วุ้นในตาเสื่อม  ซึ่งเป็นภาวะเสื่อมของน้ำวุ้นหล่อเลี้ยงลูกตาเมื่อมีอายุมากขึ้น  โดยน้ำวุ้นตาจะมีการหดตัวและหนาตัวเป็นจุดหรือเป็นเส้นภายในลูกตา การหดตัวของน้ำวุ้นตาแยกห่างออกจากจอประสาทตามรวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีลักษณะทึบแสง ทำให้เป็นเงาเกิดขึ้น ถ้าการหดตัวนี้มีแรงดึงมาก อาจเกิดการดึงรั้งจอประสาทตาจนเกิดการฉีกขาด  หรือเส้นเลือดที่จอประสาทฉีกขาดจนมีเลือดออกในวุ้นตาได้ และอาจมีการหลุดลอกของจอประสามตาตามมา  จอประสาทตาลอกตัว หมายถึง ภาวะที่เกิดการแยกหรือลอกตัวของจอประสารทตาชั้นในออกจากจอตาชั้นนอก ดังนั้น ผู้ที่มีอาการผิดปกติที่ตาจึงควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจโดยละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามจากการเข้าฟังการบรรยายตามวันและเวลา ดังกล่าว

-กำหนดการกิจกรรม-

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียนหน้างาน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.      บรรยายเรื่อง “วุ้นในตาเสื่อมและจอประสาทตาลอกตัว : ปัญหา อาการ และการรักษา”

                              วิทยากรโดย      อาจารย์แพทย์หญิงโสมศิริ  สุขะวัชรินทร์

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      การบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและรักษาวุ้นในตาเสื่อม และจอประสาทตาลอกตัว”

                               วิทยากรโดย  คุณนิภา  วัธนเวคิน

๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๐ น.      ประเมินผลและปิดการประชุม

 

 ขอเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่งเข้าฟังการบรรยายทางโทรศัพท์ ได้ที่ :

หน่วยแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๕๒๑

(ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)  หรือ

งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๐๙๑-๓  และ

งานประชาสัมพันธ์อาคาร ๑  โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๓๕๕

(ฟรีตลอดงาน)