เกี่ยวกับเรา

 

ความเป็นมาของ STKC

            กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology knowledge Center : STKC) เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นกลางปี พ.ศ. 2547 ภายใต้การร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นกลไกศักยภาพสูงที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแลกเปลี่ยนสาระความรู้ และบริการทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา  ผู้เรียน ผู้สอน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแกนกลางในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาฐานความรู้ภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

3) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การทะนุบำรุงรักษาและ บริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้าน ว&ท ของประเทศ

4) เพื่อบูรณาการระบบบริการและประสานการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน ว&ท ให้เกิดการแบ่งปัีนการใช้้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง

5) เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายการพัฒนาสาระความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการและบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ