Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กินของไหม้เสี่ยงเป็นมะเร็ง

รายละเอียด: 

กินของไหม้ เกรียม เสี่ยงเป็นมะเร็งจริงไหม? เพราะอะไร ไปดูกัน
 
ตัวการที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง มาจากการที่ร่างกายได้รับการกระตุ้นจากสารก่อมะเร็งต่างๆ เช่น รังสี สารเคมี และไวรัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้
 
จากการศึกษาอาหารที่ไหม้เกรียม พบว่ามีสารหลายตัวที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง เช่น สารไนโตรซามีน (Nitrosamine), สารกลุ่มไพโรไลเซต (Pyrolysates), สารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, PAHs) และสารกลุ่มเฮเทอโรไซคลิกเอมีนส์ (Heterocyclic Amines, HCAs)
 
และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรกินอาหารไหม้เกรียม และหันมากินอาหารที่คุณภาพดี มีประโยชน์ และควรทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่พอเหมาะ เพื่อสุขภาพที่ดี และอายุยืนยาวนะครับ
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Thu 29 November 2018
แหล่งที่มา: 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69154/-blo-scihea-sci-
คำสำคัญ: 
Hits 28 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87