Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กินไข่ ดื่มนม ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน

กินไข่ ดื่มนม ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน
รายละเอียด: 

กระดูกพรุน คือ โรคที่มวลกระดูกมีการลดลงไม่ว่าจากสาเหตุใด ทำให้โครงสร้างของกระดูกอ่อนแอลงและแตกหักได้ง่ายขึ้น...กินไข่ ดื่มนม ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน

วันที่: 
Mon 19 June 2017
แหล่งที่มา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/36373-กินไข่%20ดื่มนม%20ช่วยส่วนสูง-ลดเสี่ยงกระดูกพรุน.html
Hits 339 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88-%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99