Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทีเซลส์ เข้าสู่เส้นชัยได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 13 August 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ได้รับจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ TCELS ซึ่งมีประมาณ 100 คน ทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกส่วนงานและทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและความถูกต้อง ตามมาตรฐานสากลและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน”

"ภารกิจหลักของ TCELS คือ สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ อีกทั้งมีการให้บริการคำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจเอกชน โดยได้เน้นย้ำว่า การพัฒนาสินค้าและบริการด้านนี้จำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น เครื่องมือแพทย์ก็ต้องมี ISO 13485 ซึ่งสะท้อนกลับมาที่ TCELS ในฐานะองค์การมหาชนก็จำเป็นต้องมีมาตรฐานเช่นกัน และเป็นนโยบายที่ผมได้ประกาศเอาไว้ ISO 9001:2015 คือ ระบบการบริหารคุณภาพ หรือระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGOs ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ธุรกิจข้ามชาติ องค์การมหาชน บริษัทห้างร้าน บริษัทมหาชน ฯลฯ และเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ”

ดร.นเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวคิดสำคัญของ ISO 9001:2015 คือ การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจประเมิน การแก้ไขข้อผิดพลาดและแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดเดิม จึงเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป”

"TCELS เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบมาตรฐานคุณภาพนี้มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปีที่แล้วภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน ดังนั้น การได้รับใบรับรองครั้งนี้จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราทุกคนที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาติดต่อใช้บริการ"

“ก้าวต่อไปของ TCELS หลังจากได้รับ ISO 9001:2015 ซึ่งมีกรอบระยะเวลา 3 ปี คือ การธำรงรักษามาตรฐานให้ดีที่สุดและต้องทำทั้งองค์กร จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายในการไต่ระดับสู่การพิชิตรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เพื่อประกาศความเป็นเลิศด้านคุณภาพงานบริการที่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า/พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ”

“ตอกย้ำจุดแข็งของ TCELS ที่นำไปสู่การตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กรคือ "ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2580” ดร.นเรศกล่าวปิดท้าย

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/361-tcels-9-8-2562-2
Hits 32 ครั้ง