Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สกว.-สกอ.จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่รุ่นสุดท้าย ผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของตลาด

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 13 March 2019

สกว.จับมือ สกอ. จัดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนย้ายสังกัดไปกระทรวงใหม่ ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านการวิจัยให้ตรงความต้องการของตลาด สร้างนวัตกรรมหรือผลกระทบสำคัญที่ตอบโจทย์ประเทศ เพื่อให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

เมื่อวันที่ (6 มีนาคม 2562) ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุม “การปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. จัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พันธมิตรที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และร่วมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ 17 เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า นักวิจัยรุ่นนี้จะถือเป็นรุ่นสุดท้ายภายใต้การสนับสนุนของ สกว.-สกอ. ก่อนย้ายสังกัดใหม่ภายใต้ พร้อมทั้งอธิบายสรุปการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ถึงขอบเขตภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ตลอดจนประชาชนคนไทย พร้อมกับย้ำกับผู้รับทุนว่า “ผลงานตีพิมพ์ยังไม่ใช่ผลกระทบที่ สกว.ต้องการ อยากให้นักวิจัยคิดต่อไปว่าผลสุดท้ายของงานวิจัยอยู่ที่ไหน ที่สำคัญจะต้องเปลี่ยนความรู้ไปสู่ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง (Knowledge Translation) มีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ด้าน ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการวิจัยพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า บทบาทของหน่วยวิจัยตาม พ.ร.บ.ใหม่ นักวิจัยจะต้องอยู่ในหน่วยงานที่ทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางเพราะขาด นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยไม่เข้มแข็ง จึงยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้ ขณะที่ด้านสังคมยังมีปัญหาการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันสร้างองค์ความรู้ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนานักวิจัย นักวิจัยทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นนักวิจัยที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ “อย่าหยุดที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนจะถึงการสร้างผลกระทบที่สำคัญ และหวังว่าทุกคนจะสามารถก้าวมาเป็นนักวิจัยในระดับที่สูงขึ้นตามบันไดอาชีพแผนที่กำหนด”

ขณะที่นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกอ. กล่าวระหว่างการบรรยาย “สกอ.กับนโยบายการให้ทุนอาจารย์รุ่นใหม่” ว่าทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต สิ่งแรกคือ การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการตลาด ให้ตอบโจทย์ของประเทศและภาคอุตสาหกรรม จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศ ซึ่งเราลงทุน 11 ล้านคน ด้วยงบ 1 แสนบาท/ปีกับอุดมศึกษา แต่ลงทุนไม่กี่หมื่นล้านบาทกับแรงงาน 35-40 ล้านคน โดยจะต้องสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยลัยต้องสร้างเครือข่ายร่วมกัน เชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่ตลอดเวลา ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ มหาวิทยาลัยจะดำรงตนอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงควรแลกเปลี่ยนเนื้อหาหรือหลักสูตรโดยเน้นเป้าหมายใหม่คือ คนวัยทำงานและผู้สูงอายุ รวมถึงช่วยกันพัฒนาเนื้อหา/หลักสูตร เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วไปและนักศึกษาต่างมหาวิยาลัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ และเอื้อต่อวิทยาลัยชุมชนด้วย ที่สำคัญคือต้องยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัล

“เราต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีรายได้ประชาชาติ 1.2 หมื่นเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี 2030 สำหรับ สกอ.กับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นั้นจะมุ่งผลิตบุคลากรด้านวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป นอกจากการจัดสรรทุนแล้วยังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดประชุมวิชาการประจำปี การปฐมนิเทศ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7966-2019-03-08-03-35-59
Hits 26 ครั้ง