ก.วิทย์ฯ ร่วมกับ สธ. ผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวประจำวันที่: 
09/03/2017

 

ก.วิทย์ฯ ร่วมกับ สธ. ผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

          ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ /สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัตถุประสงค์และความคาดหวังในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 ด้านสุขภาพ และนวัตกรรมของกระทรวงสาธารณสุข” โดยการประชุมดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดจุดเน้นเรื่องคุณภาพของงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีศักยภาพสูงสุด รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงและเกิดสุขภาพที่ดีต่อประชาชนต่อไป
 
  
 
          รศ.นพ. สรนิต กล่าวว่า การที่จะพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้คือ ทั้ง 2 กระทรวงจะต้องมีความเข้าใจต่อกันก่อน การพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี แนวทางการขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนของทั้ง2 กระทรวง เพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกัน จึงเป็นโอกาสที่ดีทั้ง 2 กระทรวงจะได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การผลักดันผลงานวิจัยแนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click
 
แหล่งที่มา: 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี