"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Thailand IT Content Festival 2017 : IT 2017)"

ข่าวประจำวันที่: 
09/03/2017

 

"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Thailand IT Content Festival 2017 : IT 2017)" 

"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย" เป็นงานประกวดแข่งขันรวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ และความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ได้นำความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง มีโอกาสนำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
 
  
  
 
 
 
 
แหล่งที่มา: 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี