Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย

ข่าวประจำวันที่: 
17/03/2017

 

Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย
 
 
          ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีงาน Talent Mobility Fair ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 งาน Talent Mobility Fair จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” สวทน. จึงจัดให้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click
 
 
แหล่งที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ