แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติต่อการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกาย และ ผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันของนักกรีฑา ในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 พ.ศ.2542

ชื่อเรื่อง (ENG): 
Achievement Motivation, Attutyde Tiwards Physical Exercise, Physical Exercise Behavior And Competition Achievement of Athletes In Thailands 20(th) (B.E.2542) Students Games
ผู้แต่ง: 
อดิศักดิ์ กรีเทพ
ชื่อผู้แต่ง (ENG): 
Adisak Greethap
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (TH): 
รศ ปรีชา กลิ่นรัตน์ ผศ สิทธี วนิชาชีวะ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ENG): 
Asst Prof Pricha Klinratana Asst Prof Sittee Vanichacheva
ปีที่จบ (Year): 
2000
ISBN: 
974-678-866-3
สาขา (TH): 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
สาขา (ENG): 
Master. Education (Physical Education)
สถาบัน: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย