วิเคราะห์เนื้อหาเพลงพื้นบ้านของตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อเรื่อง (ENG): 
An Analysis of Contents in Folk Songs From Tambon Wangluk, Srisamrong District, Sukhothai
ผู้แต่ง: 
ดนตรี โพธิ์พรมศรี
ชื่อผู้แต่ง (ENG): 
Dontri Phopromsri
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (TH): 
ผศ ดร ประจักษ์ สายแสง ผศ เสงี่ยม สวัสดิสาร ผศ สมบูรณ์ บำรุงเมือง ผศ เรืองเดช เชิดพุทธ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ENG): 
Not Available
ปีที่จบ (Year): 
1995
สาขา (TH): 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
สาขา (ENG): 
Master. Education (Science Education)
สถาบัน: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย