"ห้องสมุดเสมือน" บริการทันสมัยและรวดเร็วสำหรับทุกท่าน จากบ้าน จากที่ทำงาน หรือ ที่ใดก็ตาม ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นความรู้จากห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก แห่งใน เครือข่าย STKC เสมือนสืบค้นจากห้องสมุดเดียวกัน สืบค้นหนังสือและวารสารทั้ง อิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ จากฐานข้อมูลวิชาการพร้อมบริการเอกสารฉบับเต็ม ที่มีในประเทศและ จากทั่วโลก

วิเคราะห์เนื้อหาเพลงพื้นบ้านของตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อเรื่อง (ENG): 
An Analysis of Contents in Folk Songs From Tambon Wangluk, Srisamrong District, Sukhothai
ผู้แต่ง: 
ดนตรี โพธิ์พรมศรี
ชื่อผู้แต่ง (ENG): 
Dontri Phopromsri
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (TH): 
ผศ ดร ประจักษ์ สายแสง ผศ เสงี่ยม สวัสดิสาร ผศ สมบูรณ์ บำรุงเมือง ผศ เรืองเดช เชิดพุทธ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ENG): 
Not Available
ปีที่จบ (Year): 
1995
สาขา (TH): 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
สาขา (ENG): 
Master. Education (Science Education)
สถาบัน: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย