Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

บทความด้าน วทน.

No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
381 ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศแคนาดา 15 May 2017 4
382 แนวโน้มผู้บริโภคในอนาคต 15 May 2017 7
383 นวัตกรรมอาหารในยุคดิจิทอล 15 May 2017 8
384 ธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งสหัสวรรษ 03 May 2017 9
385 วว. กับการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ 03 May 2017 3
386 วว. กับงานค่ายธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับเยาวชน 03 May 2017 1
387 วว. กับงานสนับสนุนโครงการหลวง 03 May 2017 2
388 เอทานอลกับเชื้อเพลิงใหม่ไฮโดรเจนในรถยนต์ 03 May 2017 6
389 พองตัวแล้วหนืด 27 Apr 2017 4
390 ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย 27 Apr 2017 12
391 ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬ 27 Apr 2017 8
392 ปลาเสือพ่นน้ำ (Archer fish) นักล่าปืนไวแห่งสายน้ำ 27 Apr 2017 4
393 เด็กคลอดก่อนกำหนดมีผลระยะยาวจนถึงวัยผู้ใหญ่ 27 Apr 2017 6
394 นักวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่แบคทีเรีย 21 Apr 2017 4
395 ค้นพบ eukaryote ไม่มีไมโทคอนเดรีย 21 Apr 2017 1
396 ดีเอ็นเอใช้เพื่อสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 21 Apr 2017 4
397 นักวิจัยค้นพบเป้าหมายใหม่ใช้เป็นวัคซีนต้านเชื้อเอชไอวี 21 Apr 2017 2
398 เรียนเขียนโปรแกรมกับ sololearn.com 21 Apr 2017 7
399 ความเป็นมาของระบบ AI 11 Apr 2017 7
400 จับตาอนาคต AI ในประเทศสหรัฐอเมริกา 11 Apr 2017 2

Pages