Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

บทความด้าน วทน.

No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
501 ความก้าวหน้าวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถปรับปรุงวิถีการกินและการใช้ชีวิต 27 Mar 2017 5
502 กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมฉบับต่อไปของสหภาพยุโรป 27 Mar 2017 3
503 การบริการเบ็ดเสร็จด้านการฝึกอบรม 22 Mar 2017 7
504 การบริการเบ็ดเสร็จด้านการทดสอบ สอบเทียบ One Stop Service for Testing and Calibration 22 Mar 2017 4
505 การบริการแบบครบวงจรของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 22 Mar 2017 2
506 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ความสำเร็จการดำเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 22 Mar 2017 9
507 การบริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 1
508 ข้อควรระวังในการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ ในผลิตภัณฑ์ 22 Mar 2017 1
509 บิสฟีนอล - เอ - ไดไกลซิดิลอีเทอร์ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร 22 Mar 2017 7
510 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 22 Mar 2017 8
511 นักวิจัยโยงลูกปัดโบราณจากภาคใต้ของไทยกับแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน 21 Mar 2017 3
512 การศึกษาการใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอนเป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางพารายางธรรมชาติ 21 Mar 2017 2
513 การตรวจสอบองค์ประกอบของหญ้าแฝกด้วยแสงย่านอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
514 แสงซินโครตรอนช่วยในการวิจัย เพื่อใช้จุลินทรีย์ลดการสะสมแคดเมียมในข้าว 21 Mar 2017 1
515 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนโคนมโคลนนิ่งด้วยแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 1
516 การติดตามสภาวะหมอกควันในภาคเหนือ ด้วยแสงซินโครตรอน 21 Mar 2017 5
517 การติดตามสภาวะฝุ่นหมอกละอองควันภาคเหนือ โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงอินฟราเรด 21 Mar 2017 3
518 ทีมนักวิจัยสซ. ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพตัวอย่างทางชีวภาพครั้งแรก ของสถานีทดลองด้าน Photoemission Electron Microscopy (PEEM) 21 Mar 2017 4
519 เรดาร์ (RADAR) 21 Mar 2017 3
520 GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่ 21 Mar 2017 4

Pages