Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

บริการของ STKC

พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)

งานแสดงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์เสมือน

http://museum.stkc.go.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

"ความหลากหลายทางชีวิภาพ กำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของชีวิตบนพื้นพิภพ อาณาจักรแบคทีเรีย โปรติสตา เห็ดรา พืช สัตว์ การจัดแสดงแมลงไทยๆ อัญมณีหนึ่งเดียวแห่งท้องทะเลไทย โดยมีภาพวีดิทัศน์และเสียงประกอบอันน่าตื่นเต้น"


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถานที่ตั้ง : เทคโนธานี ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์บัว

"พบกับความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบัว โดยสามารถสืบค้นหาชนิดของบัว ชื่อวิทยาศาสตร์ ลัษณะทางพฤกษศาสตร์ ศาสตร์แห่งบัว พร้อมทั้งชื่นชม ความสวยงามและสีสันของดอกบัว"


พิพิธภัณฑ์บัว

สถานที่ตั้ง ​: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

"คุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับห้องความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับไดโนเสาร์ รอบรู้เรื่องธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว"


พิพิธภัณฑ์สิรินธร

สถานที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์นกในป่าสะแกราช

"คุณสามารถศึกษา สืบค้นหาข้อมูลของนกชนิดต่างๆ กว่า 300 ชนิดที่อยู่ในป่าสะแกราช โดยมีรูปวาดสีสันสวยงามของนก ข้อมูลลักษณะของนก ถิ่นที่อยู่ ที่อาศัย รูปภาพวีดิทัศน์และเสียงจริงของนกกว่า 30 ชนิด"


พิพิธภัณฑ์นกในป่าสะแกราช

สถานที่ตั้ง : 1 หมู่ 9 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

อุทยานบัว

"สัมผัสความสวยงามของบัวกว่า 100 สายพันธ์ ในพื้นที่กว่า 100 ไร่ ผ่านระบบออนไลน์"


อุทยานบัว

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน

"ชวนเปิดประสบการณ์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แบบย้อนยุคในรูปแบบ Panorama 3 มิติ สัมผัสไม้กลายเป็นหิน ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก"

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หุบเขาลำพญา

"เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้บริการเรียนรู้และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน"


หุบเขาลำพญา

สถานที่ตั้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา