Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ขยะมูลฝอย

ลดของเสีย ลดโลกร้อน แยกขยะก่อนทิ้ง

วันที่: 
Tuesday, April 2, 2019

จุดมุ่งหมายในการแยกขยะการแยกขยะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขยะ ที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด คนไทยแยกขยะไม่ถูกวิธี ไร้ระบบเก็บขยะแบบคัดแยก เสี่ยงอันตรายสุขภาพการแยกขยะแบบถูกวิธี
GENERAL WASTE ขยะทั่วไป ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น พลาสติก หลอด ซองขนม จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 9%
COMPOSTABLE WASTE ขยะย่อยสลายได้ เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทานอาหารและการประกอบอาหาร จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 46%
RECYCLE WASTE ขยะรีไซเคิล ขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น ขวด แก้วพลาสติก เศษแก้ว ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 42%
HAZARDOUS WASTE ขยะมีพิษ ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 3%
การลดการใช้ หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกวิธีการลดและจัดการขยะก่อนนำไปทิ้ง การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำหรือนำมาใช้ทำ ประโยชน์อื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการผลิตสินค้า พยายามทำให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อยที่สุด
2. ขั้นตอนการนำของใช้มาใช้ซ้ำเป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะนำไปทิ้ง
2.1 การนำกลับมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวัสดุ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะและรวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่ หรือเรียกว่า รีไซเคิล
2.2 การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น กล่องโฟม การใช้จานหรือแก้วกระดาษ ยาฆ่าแมลงควรใช้สมุนไพรเป็นสารกำจัด
2.3 การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้วที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ได้
รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้
วัสดุที่สามารถรีไซเคิล แก้ว, ขวด, กระจกกระดาษพลาสติก โลหะ, เหล็ก, ทองแดง, อะลูมิเนียม ยางแอสฟัลต์
วัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิล ขยะเปียก, ซากอินทรียวัตถุผ้า ไม้ ยางรถยนต์สารกัมมันตรังสี

แหล่งที่มา: 
https://today.line.me/th/pc/article/การแยกขยะแบบถูกวิธี+รู้จักกับขยะประเภทต่างๆ+ให้มากขึ้น-y5MEPo, https://sites.google.com/site/karrisikheilrecycle/risikheil-khux
ภาพประกอบ: 

คัดแยกขยะเริ่มต้นที่ตัวเรา

วันที่: 
Monday, March 11, 2019

ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผย ในปี 2559 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากถึง 27.06 ล้านตัน เมื่อเทียบปริมาณขยะแล้วใน 1 วัน มีคนทิ้งขยะวันละ 1.14 กิโลกรัมต่อคน โดยนอกจากข้อมูลของปริมาณขยะที่พบแล้วยังมีเรื่องของการทิ้งขยะและกำจัดขยะได้ไม่ถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งกลิ่นรบกวนต่อพื้นที่อยู่อาศัยโดยรอบ

ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นจะพบปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทัน หรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยได้ในที่สุด

บทความนี้จะมาแนะนำเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเริ่มได้จากตัวคุณเอง เพื่อช่วยในการลดปัญหาขยะล้นเมืองและรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ผลกระทบจากมลพิษทางขยะ
1. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ ทําให้ คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม
2.น้ำเสีย เกิดจากการกองขยะบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะ จะเกิดน้ำเสียมีความ สกปรกมากไหลลงสู่แม่น้ำ
3. แหล่งพาหะนําโรค เกิดจากการกองขยะบนพื้น ทําให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและ แมลงวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นพาหะนําโรคติดต่อ ทําให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของ ประชาชน
4. เหตุรําคาญและความไม่น่าดู เกิดจากการเก็บขนขยะไม่หมด รวมทั้งการกองขยะบนพื้น ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นสุนทรียภาพ นอกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมข้างต้นแล้ว ขยะยังเป็นตัวการเป็นตัวการสําคัญสําหรับปัญหาการ จัดการขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องเพิ่มปริมาณบุคลากร อุปกรณ์การจัดการขยะรวมทั้ง การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ

แหล่งที่มา: 
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environmen%20gr.4/Mola4.html,http://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/waste-management/
ภาพประกอบ: 

เปลือกไข่ลดโลกร้อน

ภาพประกอบ: 
วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 5, 2018
รายละเอียด: 

ปัจจุบันโลกเรากำลังประสบกับปัญหามลภาวะและปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมากมายจากการใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น จากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงจากการประกอบธุรกิจทางการเกษตร หนึ่งในปัญหาที่สำคัญก็คือ ภาวะโลกร้อน (Global warming) หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ภาวะโลกร้อน (Global warming) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect โดยมีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียรถยนต์ จากการเผาป่า แม้กระทั่งในขั้นตอนหนึ่งของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) ท้ายที่สุดในกระบวนการผลิตก็ยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นด้วย จากผลการสำรวจในปี ค.ศ. 1950 พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีการปล่อยควันพิษปริมาณสะสมมากที่สุดถึง 186,100 ล้านตัน นอกจากนี้ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะในปี ค.ศ. 2006 พบว่ามีปริมาณขยะมากถึง 251.3 ล้านตัน (ที่มา : USEPA, 2011) และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ส่วนใหญ่เป็นปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งเปลือกไข่ถึง 455,000 ตัน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการนำเปลือกไข่มาเป็นวัตถุดิบในขั้นตอนหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงโดยการเติมเปลือกไข่ลงไปในขั้นตอนกระบวนการผลิต สารแคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) ที่พบในเปลือกไข่ จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้ถึง 78% โดยน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงสะอาดขึ้น และหากนำเชื้อเพลิงประเภทนี้ไปใช้กับยานพาหนะ จากไอเสียที่เคยเป็นมลพิษจะเป็นเพียงแค่ไอน้ำจาง ๆ เท่านั้น นอกจากนี้หากนำเปลือกไข่ที่ใช้แล้วไปฝังดิน จะช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ปล่อยก๊าซดังกล่าวสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

จากการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นผลดีอย่างยิ่ง เพราะนอกจากไข่ไก่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว เปลือกไข่ไก่ที่เหลือยังสามารถนำมาทำประโยชน์เป็นพลังงานเชื้อเพลิงใช้ทดแทนพลังงานที่เสียไป ทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะมูลฝอยอีกด้วย

เรียบเรียงโดย น.ส.นพรัตน์ พงศ์จันทร์

อ้างอิง :
Engineered Eggshells To Help Make Hydrogen Fuel (2007, September 26) retrieved 12 January 2017
from http://phys.org/news/2007-09-eggshells-hydrogen-fuel.html

Science & technology. 2557. “เติม “เปลือกไข่” ให้รถวิ่งฉิว-ลดปัญหาโลกร้อน.” เข้าถึง 20 ธันวาคม 2559.
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000117200

Hits 85 ครั้ง
Subscribe to RSS - ขยะมูลฝอย