Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ข้อมูล

รองปลัด อว. เปิดงานสัมมนา “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

Hits 12 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/280-2019-07-09-09-16-12
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, July 10, 2019
รายละเอียด: 

วันนี้ (9 กรกฎาคม 25612) ณ ห้อง M01 ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) จัดสัมมนา “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานสัมมนา “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายสถาพร สอนเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ

ปัจจุบัน หน่วยงานมีการให้บริการภาครัฐ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-service มากขึ้น รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ข้อมูลสำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ประชาชนละการบริหารราชการ ถูกจัดเก็บและประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมากที่ยังมิได้ตระหนักถึงภัยและผลกระทบอันเนื่องจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องเห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยการอาศัยมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อมั่น และคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ

โดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงเป็นกลไกหนึ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มุ่งที่จะป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ ที่อาจกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน หรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ทั้งนี้ บุคลากรภาครัฐ มีความจำเป็นที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของ พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ และจำเป็นที่จะต้องทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. ด้วย

ประเภทข่าว: 
news

ปส. และ อต. กระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและอุตุนิยมวิทยา

Hits 20 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/164-2019-05-30-07-14-14
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, June 4, 2019
รายละเอียด: 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานโดยหวังให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาววิไลวรรณ กล่าวถึงเจตนารมณ์ของ ปส. ในการลงนาม MOU ครั้งนี้ว่า ปส. มีหน้าที่กำกับดูแลความความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและเตรียมการรับมือต่ออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะทำให้ ปส. สามารถใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์ การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อันจะทำให้สามารถวางแผนรับมือกับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้มีการขยายขอบเขตความร่วมมือจาก MOU ระหว่าง อต. กับ ปส. ฉบับเดิมปี 2549 ที่ให้การสนับสนุนเฉพาะข้อมูลด้านแผ่นดินไหว โดยจะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพิ่ม อาทิเช่น ปริมาณฝน อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม ข้อมูลรังสีและโอโซน สำหรับข้อมูลที่ ปส. ได้ให้การสนับสนุนนั้น อต. ได้นำไปใช้ในการหาตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว และมีการวางแผนที่จะนำไปใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวในอนาคตต่อไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสองหน่วยงานในวันนี้ นับเป็นโอกาสในการดำเนินการร่วมกันที่สำคัญยิ่งต่อประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ทั้งในยามปกติ และเมื่อเกิดภัยจากสภาวะอากาศ แผ่นดินไหวและสึนามิ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานที่พึงมีในอนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ประเภทข่าว: 
news

ฝุ่น : เอ็นจีโอระบุคนไทยตระหนกเพราะเพิ่งรู้ข้อมูลมลพิษทางอากาศตัวสำคัญ

ภาพประกอบ: 
วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 25, 2019
รายละเอียด: 

เอ็นจีโอชี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ปีนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าหลายปีก่อนหน้า แต่รัฐเพิ่งยอมเปิดข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่ครบถ้วนเมื่อไม่นานมานี้ กรมควบคุมมลพิษยืนยันรวมข้อมูล PM 2.5 ไว้แล้ว

"จริง ๆ แล้วสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในปีนี้ ไม่ได้แย่ไปกว่าเมื่อ 6 ปีที่แล้ว แต่เป็นครั้งแรกที่ภาครัฐได้เปิดเผยข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้" นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเชียงใต้ กล่าวกับบีบีซีไทยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองที่คนกรุงเทพฯ และบางจังหวัดต้องเผชิญในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

เขาอธิบายว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพิ่งได้รวมเอาค่า PM 2.5 เข้าไปในดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จากที่ก่อนหน้านี้ระบุแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศว่าเกิดจาก โอโซน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ไมโครเมตร หรือ PM 10 โดยไม่ได้รวมค่าของ PM 2.5 ลงไปในรายงานสภาพมลพิษทางอากาศเลย

ค่าชี้วัดที่ถูกซ่อนเร้น
ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของกรีนพีซกล่าวอีกว่าในการคำนวณคุณภาพอากาศและเผยแพร่ผลผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษและแอปพลิเคชั่น Air4Thai ตั้งแต่ปี 2553-2561 นั้น เป็นข้อมูลที่แสดงผลไม่สมบูรณ์ โดยหากรวมค่า PM 2.5 เข้าไว้ด้วย ผลที่แสดงออกมาเป็นสีในพื้นที่ต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปทันที โดยจะเข้าข่ายเป็นพื้นที่สีแดง ที่ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

องค์การอนามัยโลกตั้งมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 1 ปีไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ที่ 25 มคก./ลบ.ม. แต่กรมควบคุมมลพิษของไทย กำหนดเพดานฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ปี ที่ 25มคก./ลบ.ม. และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ 50 มคก./ลบ.ม.

ขณะที่เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของไทยกำหนดระดับ 101-200 อยู่ในระดับสีส้ม แต่หากเปรียบเทียบกับข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) หากค่ามลพิษทางอากาศเกิน 150 จะถือเป็นพื้นที่สีแดง หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ

"ถึงแม้ว่าทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจะไม่เคยปกปิดข้อมูลของ PM 2.5 แต่ภาครัฐไม่เคยรวมข้อมูลตัวนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานสภาพมลพิษในอากาศ และนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าค่ามาตรฐานของปีนี้สูงมากกว่าทุกปี แต่ในความเป็นจริงแล้วค่ามลพิษในอากาศสูงเช่นนี้ทุกปี" นายธารา ระบุ เขาบอกด้วยว่าแม้จะมีการเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแต่ก็ยังไม่เห็นนโยบายใดที่ยั่งยืนและจะป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยในแต่ละปีของกรมควบคุมมลพิษพบว่ามีการกล่าวถึงผลของ PM 2.5 พร้อมคำอธิบายอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบัน และตัวรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยจะแยกแสดงผลของภาพรวมของมลพิษจำแนกเป็นแต่ละชนิดตลอดทั้งปีอย่างชัดเจน แต่ในส่วนของแอปพลิเคชัน Air4Thai ที่เป็นดัชนีชีวัดมลพิษทางอากาศแบบรวมนั้นไม่สามารถเรียกดูผลย้อนหลังได้เกินกว่าเดือนมกราคมของปีนี้ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนว่ามีการแสดงผลครบถ้วนหรือขาดผลของ PM 2.5 ตามที่กล่าวอ้างไว้จริง

บีบีซีไทยพยายามติดต่อกรมควบคุมมลพิษในแผนกมลพิษทางอากาศ แต่ทางกรมฯ ไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่กล่าวอ้างได้ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ดูแลด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ได้บอกคร่าว ๆ ว่าค่า PM 2.5 ได้ถูกบรรจุรวมไว้ในการคำนวณค่ามลภาวะทางอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเคลื่อนไหวเพื่อร้องเรียนการทำงานของรัฐต่อศาลปกครองหากพบว่ามีการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งนายธารา แห่งกรีนพีซเห็นว่าการฟ้องร้องแบบกลุ่ม หรือที่เรียกว่า class action จะกระทำในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และเป็นวิธีการฟ้องร้องซึ่งนิยมทำในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนทั้งในแง่ผลกระทบที่เกิดขึ้น และการละเลยในการแก้ปัญหาของภาครัฐ การต่อสู้คดีในลักษณะนี้จะใช้เวลาอาจจะถึง 6-10 ปี ในการพิสูจน์

"กระบวนการทางกฎหมายถ้าเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์มาก ๆ ต่อการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเกิดอะไรขึ้น และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน และต่อสาธารณะว่าได้ทำหน้าที่อย่างเพียงพอแล้วหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ผ่านเอกสารต่าง ๆ โดยต้องมีกลุ่มภาคประชาชนที่เข้มแข็งมารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเอง" นายธารากล่าว

ด้านนางสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เห็นว่าการฟ้องร้องภาครัฐอาจไม่สำคัญเท่ากับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพราะการเข้าไม่ถึงฐานข้อมูลด้านคุณภาพอากาศและมลภาวะ ทำให้ไม่มีมาตรการป้องกันดีพอและทำให้ปัญหาบานปลาย

"สิ่งที่ภาคประชาชนควรทำคือการกระตุ้นให้ภาครัฐปรับมาตรฐานด้านดัชนีชี้วัดมลพิษของทั้งประเทศให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก และมีการเปิดเผยข้อมูลให้มากกว่านี้ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาให้ถูกจุด และมีมาตรการควบคุมมลพิษในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมกับปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ อย่างแท้จริง" นางสุภาภรณ์กล่าว

นางสุภาภรณ์ เห็นว่าสิ่งที่ไทยยังขาดอยู่คือเครื่องวัดคุณภาพอากาศตามปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้รัฐมีข้อมูลในการจำกัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการฉีดน้ำไปบนอากาศ

ในช่วงที่ผ่านมานักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมพยายามหาสาเหตุของการเกิดภาวะฝุ่นละออง PM 2.5

ศ.ดร. เสริม จันทร์ฉาย อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านฝุ่นที่ทำงานด้านนี้มากว่า 20 ปี ก็เช่นกัน เขาบอกกับบีบีซีไทย ว่าได้ศึกษาข้อมูลจากดาวเทียม MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ของนาซ่า ที่มหาวิทยาลัยร่วมทำวิจัยอยู่ พบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเกิดจุดแดง ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตรอย่างหนาแน่นมากจากทางประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ศ.ดร.เสริม ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่ลมระดับสูง และได้ข้อสรุปว่าฝุ่นควันพิษที่ล่องลอยอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

เขาชี้ให้เห็นความเป็นไปได้โดยยกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนตัวของฝุ่นผ่านลมระดับสูงที่เคยเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ เช่น กรณีฝุ่นทรายจากทะเลทรายซาฮาร่าเคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทรไปทางสหรัฐอเมริกา ในกรณีฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในไทยก็มีลักษณะเดียวกัน คือ เป็นการเคลื่อนย้ายของฝุ่นละอองที่มาพร้อมลมระดับสูง ประกอบกับสภาพอากาศปิด และการที่ภาคกลางมีพื้นที่เป็นแอ่ง ทำให้ฝุ่นละอองทั้งหมดถูกกักไว้โดยไม่สามารถหาทางออกได้

แต่ ดร. เสริม ยืนยันกับทางบีบีซีไทย ว่าลมที่พัดมาจากอ่าวไทยจะทำให้ฝุ่นละออง PM 2.5 ถูกพัดออกไปจากพื้นที่ภาคกลาง และอีกไม่เกิน 3 สัปดาห์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะกลับมาสู่ภาวะปกติ

"ในเมื่อสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ ไม่ได้เกิดมาจากกิจกรรมที่เกิดภายในประเทศอย่างเดียว ทางภาครัฐควรมีการพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อหารือร่วมกันในการทำข้อตกลงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เราจะเห็นได้ว่าปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในภาคต่าง ๆ ของไทยนั้นส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับกิจกรรมภายในด้วย ดังนั้นเราควรทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาทางออกของปัญหานี้" ดร. เสริม อธิบาย

Hits 37 ครั้ง
Subscribe to RSS - ข้อมูล