Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

นวัตกรรม

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 11/2560

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 3/2560

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2/2560

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของ สป.

Startups สานต่อจุดเริ่มต้นวงการธุรกิจ Startup ของประเทศไทย

วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 12, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมามีการใช้คำว่า Startups กันค่อนข้างมาก ซึ่งคำว่า Startup เกิดขึ้นครั้งแรกจากวงการไอทีในเขต Silicon Valley ประเทศสหรัฐฯ หมายถึง บริษัทที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดด มีวิธีสร้างรายได้ที่สามารถหาเงินแบบทำซ้ำและขยายได้ง่าย อาทิ Facebook, Google, YouTube หรือ Zynga เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือเล็งเห็นโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็น Startup เป็นการนำเสนอไอเดียให้กับนักลงทุน ซึ่งเจ้าของไอเดียไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนด้วยตนเอง ดังนั้นการนำเสนอไอเดียสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกไม่จำกัดอยู่ที่ใดที่หนี่ง

ที่มา http://ost.thaiembdc.org/2016/?p=5566

Hits 303 ครั้ง

Functional food อาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 31, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
มโนวิช เรืองดิษฐ์
เอกสารแนบ: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
รายละเอียด: 

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจในมวลรวม เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากภาคเกษตรกรรม ที่พึ่งพารายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรและส่งออกในรูปของวัตถุดิบไปยังต่างประเทศ และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำขาดเสถียรภาพและมีปริมาณเกินความต้องการของตลาดโลกได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคครัวเรือนที่ไม่แน่นอนและเพียงพอต่อการดำรงชีพ

ที่มา วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2560
http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2560_65_203_p13-15.pdf

Hits 334 ครั้ง

วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2560

Subscribe to RSS - นวัตกรรม