Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์ธรณี ตอน ดิน จุดกำเนิดของระบบนิเวศ

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2561
Hits 150 ครั้ง
รายละเอียด: 

วิทยาศาสตร์ชีววิทยา ตอน ระบบนิเวศ

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2561
Hits 151 ครั้ง
คำสำคัญ: 
รายละเอียด: 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560

Horizon Vol.3 No.4 12

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน หายนะของความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 8, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารแนบ: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
รายละเอียด: 

ประเทศไทยศูนย์รวมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครแต่อาจจะต้องสูญเสียชนิดพันธุ์พื้นเมืองในระบบนิเวศไปหากมีการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ (alien species)

ที่มา : http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/6.pdf

Hits 361 ครั้ง
Subscribe to RSS - ระบบนิเวศ