Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เคมี

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

ทำสีผม...เสี่ยงมะเร็ง

วันที่: 
Friday, July 7, 2017

เรื่องความสวยงามกับวัยรุ่นเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะแฟชั่นการทำสีผมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

แหล่งที่มา: 
https://health.kapook.com/view27833.html
ภาพประกอบ: 
ทำสีผม...เสี่ยงมะเร็ง

พลังงานไฮโดรเจน

ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในครัวเรือน

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2559
Hits 248 ครั้ง
รายละเอียด: 

เป็นการนำเสนอความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญ และแง่มุมที่น่าสนใจของการทดสอบผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในบ้านเรือนชนิดต่างๆ

“มารี คูรี” สตรีผู้ยกระดับชีวิตมนุษยชาติ ด้วยศาสตร์แห่งเคมี

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 8, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารแนบ: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
รายละเอียด: 

“เคมีชีวิตเราอนาคตเรา” เป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของเคมีใน “ปี สากลแห่งเคมี” (The International Year of Chemistry 2011 : IYC 2011)
เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันฉลอง 100 ปี แห่งความสําเร็จทางด้านเคมีที่มีบทบาทกับชีวิตทุกชีวิตและยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต

ที่มา : http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/10.pdf

Hits 200 ครั้ง
Subscribe to RSS - เคมี