เทคโนโลยีการเกษตร

Application of genetic engineering to improve quality of fresh fruits and vegetables for exports

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันิวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
Anawat Suwanagul and et al.
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
Durian / Postharvest physiology / Biochemistry / Plant tissue culture / Genetic engineering / Fruits / Vegetables / Export / Ripening stage

การใช้น้ำดำเป็นแหล่งของธาตุอาหารโพแทสเซียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตผลผลิตมันสำปะหลังและคุณภาพของน้ำผิวดิน

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุริยา สาสนรักกิจ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มันสำปะหลัง / โพแทสเซียม / ฉะเชิงเทรา / น้ำดำ / เยื่อกระดาษ / ฟางข้าว / ปุ๋ย / เทคโนโลยีสะอาด

การเพิ่มคุณภาพของมะเขือเทศจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะเขือเทศ / สารควบคุมการเจริญเติบโต / การเพิ่มคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตมะเขือเทศโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะเขือเทศ / สารควบคุมการเจริญเติบโต / เชียงใหม่

การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อการสกัดสารแซนโธฟิล

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
เดชา บุญมลิซ้อน และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
แซนโธฟิล / ดาวเรือง / เชียงราย / การคัดเลือกสายพันธุ์

การรวบรวมและจำแนกพรรณไม้ในวงศ์กระดังงา

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ปิยะ เฉลิมกลิ่น และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
กระดังงา / การจำแนก / เชียงใหม่ / ฉะเชิงเทรา

การสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูลพืชที่มีศักยภาพสูงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สายันต์ ตันพานิช และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
แมลงศัตรูพืช / พืชกำจัดแมลง / การสำรวจ / สถานีวิจัยพืชลำตะคอง / นครราชสีมา / พันธุกรรมพืช

การสำรวจรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ที่สถานีวิจัยลำตะคอง

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สายันต์ ตันพานิช และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
สมุนไพร / การอนุรักษ์พืช / สถานีวิจัยลำตะคอง

การผลิตสารป้องกันกำจัดแมลงและแมลงศัตรูพืชจากน้ำมันสะเดา

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุริยา สาสนรักกิจ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
พืชกำจัดแมลง / สารสกัดจากสะเดา / น้ำมันสะเดา / ยากำจัดศัตรูพืช / อะซาติแร็กติน / แมลงศัตรูพืช / สะเดา

การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ประโยชน์สารไคตินัสต่อการเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
นริศา เหละดุหวิ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ผัก / ไคโตซาน / ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ / เอนไซม์เฮมิเซลลูเลส / เมล็ดพันธุ์
Syndicate content