"คลังความรู้" (S&T Portal) STKC เสนอรูปแบบใหม่สำหรับเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยคนไทย จัดหมวดวิชาตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เลือกดูได้ตามความสนใจ และสืบค้นด้วยโปรแกรมง่ายๆ ท่านจะได้รับความรู้เรื่องเต็มจากหน้าเว็บที่คัดเลือกจากผลงานที่สร้างสรรค์ โดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ทุกหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเกษตร

A necessary condition for Constructive Negation in ConstraintLogic Programming

คำอธิบาย: 
เครื่องย้อมกก จะมีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ โดยขั้นตอนของ การย้อมจะเริ่มตั้งแต่การเติมน้ำเข้าสู่ถังบรรจุน้ำย้อม จนได้ปริมาณ ที่ต้องการก็จะหยุด
เจ้าของข้อมูล: 
นายเริงศักด์ิ มานะสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
กก,สี,อัตโนมัติ
วันที่เผยแพร่: 
2553-11-26
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

RNS architectures for the implementation of the 'diagonalfunction'

คำอธิบาย: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากร นิเวศวิทยาและพลังงาน ได้พัฒนากระบวนผลิตระบบหมักก๊าซชีวภาพ
เจ้าของข้อมูล: 
นางพัทธนันท์ นาถพินิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ก๊าซชีวภาพ,สารอินทรีย์,ภาวะโลกร้อน
วันที่เผยแพร่: 
2553-11-26
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Farmer's Theorem revisited

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ปริญญา วิไลรัตน์ และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะนาว / น้ำมะนาว / Critrus limon / Citrus aurantifolia / Citrus medica
ภาษา: 
0

A conformity model of software processes

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี / ดิน / วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร / อุตสาหกรรมการเกษตร / ขยะ / การปรับปรุงดิน
ภาษา: 
0

An interdisciplinary model of complexity in embedded intelligent real-time systems

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ปุ๋ยชีวภาพ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี / อุดรธานี / พิษณุโลก
ภาษา: 
0

A survey of alternative designs for a search engine storage structure

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ข้าว / ข้าวขาวดอกมะลิ / ปุ๋ยชีวภาพ / ปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยเคมี / สุรินทร์ / ปทุมธานี / การเพิ่มผลผลิต
ภาษา: 
0

An overview of evolutionary algorithms: practical issues and common pitfalls

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี / ปุ๋ยชีวภาพ / ปุ๋ยอินทรีย์ดินค่ำ / วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร / อุตสาหกรรมการเกษตร / ไม้ดอก / ไม้ผล / เชียงใหม่ / ลำปาง
ภาษา: 
0

Formal modeling of the Enterprise JavaBeans('TM) component integration framework

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เทคโนโลยีชีวภาพ / เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร / การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / การปรับปรุงพันธุ์พืช / กระถินเทพา
ภาษา: 
0

Controllers: reusable wrappers to adapt software components

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ปุ๋ยชีวภาพ / ปุ๋ยอินทรีย์ดินค่ำ / การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / ปุ๋ยหมัก
ภาษา: 
0

understanding 'variation' in component-based development: case findings from practice

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
อาภารัตน์ มหาขันธ์ และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว / ความเป็นพิษ / สารพิษ / การย่อยสลายชีวมวล / ชีวมวล / ไมโครซิสติน / แบคทีเรีย / ไซยาโนแบคทีเรีย
ภาษา: 
0
Syndicate content