เทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตมะเขือเทศโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะเขือเทศ / สารควบคุมการเจริญเติบโต / เชียงใหม่

การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อการสกัดสารแซนโธฟิล

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
เดชา บุญมลิซ้อน และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
แซนโธฟิล / ดาวเรือง / เชียงราย / การคัดเลือกสายพันธุ์

การรวบรวมและจำแนกพรรณไม้ในวงศ์กระดังงา

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ปิยะ เฉลิมกลิ่น และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
กระดังงา / การจำแนก / เชียงใหม่ / ฉะเชิงเทรา

การสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูลพืชที่มีศักยภาพสูงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สายันต์ ตันพานิช และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
แมลงศัตรูพืช / พืชกำจัดแมลง / การสำรวจ / สถานีวิจัยพืชลำตะคอง / นครราชสีมา / พันธุกรรมพืช

การสำรวจรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ที่สถานีวิจัยลำตะคอง

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สายันต์ ตันพานิช และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
สมุนไพร / การอนุรักษ์พืช / สถานีวิจัยลำตะคอง

การผลิตสารป้องกันกำจัดแมลงและแมลงศัตรูพืชจากน้ำมันสะเดา

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุริยา สาสนรักกิจ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
พืชกำจัดแมลง / สารสกัดจากสะเดา / น้ำมันสะเดา / ยากำจัดศัตรูพืช / อะซาติแร็กติน / แมลงศัตรูพืช / สะเดา

การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ประโยชน์สารไคตินัสต่อการเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
นริศา เหละดุหวิ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ผัก / ไคโตซาน / ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ / เอนไซม์เฮมิเซลลูเลส / เมล็ดพันธุ์

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์เนื้อ

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะเขือเทศ / ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก / สถานีวิจัยดอยปุย

การทดสอบมะเขือเทศรับประทานสดสายพันธุ์ใหม่ก่อนนำออกส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวง (ระยะที่ 1)

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะเขือเทศ / สายพันธุ์ / สถานีวิจัยอินทนนท์ / เชียงใหม่

การวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ดินค่ำและวัสดุปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ปุ๋ยชีวภาพ / ปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยอินทรีย์ดินค่ำ / ของเสียทางการเกษตร / วัสดุปรับปรุงดิน
Syndicate content