เทคโนโลยีการเกษตร

การรวบรวมและจำแนกพรรณไม้ในวงศ์กระดังงา

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ปิยะ เฉลิมกลิ่น และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
กระดังงา / การจำแนก / พฤกษศาสตร์

การใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ในการปลูกป่าไม้โตเร็ว

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุเทพ พูนสวัสดิ์ และ โกวิทย์ ยันตศาสตร์
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เชื้อรา / ไม้โตเร็ว / อาร์บัสคูลาร์ / ไมคอร์ไรซา / สะเดา / กระถินเทพา / ประดู่

โครงการจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์พริกเผ็ด

คำอธิบาย: 
ในปีเพาะปลูก 2549/2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกประมาณ 474,717 ไร่ พริกที่มีความสำคัญ 5 ชนิด คือ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ พริกยักษ์ พริกหยวก และพริกใหญ่ได้ผลผลิตสดรวม 333,672 ตัน/ปี พริกที่ปลูกมากที่สุด คือ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก และพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ มีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติของกรมศุลกากร พบว่า ปี พ.ศ.2549 ไทยส่งออกพริกทั้งรูปผลสด ซอสพริก พริกแห้ง เครื่องแกงสำเร็จรูป และพริกบดหรือป่นเป็นมูลค่ารวม 2,161 ล้านบาท และส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อการค้าปีละกว่า 181 ล้านบาท
เจ้าของข้อมูล: 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน: 
รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
พันธุกรรม,พันธุ์พริกเผ็ด,แคปไซซินอยด์
วันที่เผยแพร่: 
2554-03-21
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Symbolic verification method for definite iteration over datastructures

คำอธิบาย: 
ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม "โรคอุบัติซ้ำ" ที่เป็นปัญหาสำคัญของโลก และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2548 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 45,893 ราย อัตราป่วย 74 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 71 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.15 รูปแบบการเกิดโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือมีผู้ป่วย มากในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปี กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มอายุ 0-14 ปี และในกลุ่มอายุ15-24 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มอัตราป่วยสูงขึ้น พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกระจายทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้มีอัตราป่วยสูงกว่าภาคอื่นๆ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
เจ้าของข้อมูล: 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ผลิตภัณฑ์,ชีวินทรีย์,น้ำยุงลาย
วันที่เผยแพร่: 
2554-03-09
ภาษา: 
0

Uniform multipaging reduces to paging

คำอธิบาย: 
หัววัดความชื้นทั่วไปที่ใช้ตามโรงสีข้าวเป็นการใช้วิธีสุ่ม เมล็ดข้าวมาบดให้ละเอียดก่อนการตรวจวัด ทำให้ทราบค่าที่ไม่แน่นอน
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.อัมพร โพธิ์ใย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ข้าว,ความชื้น,อุณหภูมิ,ไซโลอบข้าว
วันที่เผยแพร่: 
2554-02-06
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การอบรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ปริญญา วิไลรัตน์ และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยชีวภาพ / วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร / การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
ภาษา: 
0

พัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีความต้านทางต่อโรค แมลง และความแห้งแล้งเพื่อผลในเชิงพาณิชย์

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ปริญญา วิไลรัตน์ และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
พืชเศรษฐกิจ / การขยายพันธุ์พืช / สถานีวิจัยลำตะคอง / ไม้ผล / ผัก
ภาษา: 
0

การคัดต้นตอต้านทานโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียในการผลิตพริกหวาน

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
พริกหวาน / ต้นตอ / โรคเหี่ยว / แบคทีเรีย / ตวามต้านทานโรค
ภาษา: 
0

การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากกากสะเดา

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุริยา สาสนรักกิจ และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ปุ๋ย / กากสะเดา / ปุ๋ยอินทรีย์ / การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
ภาษา: 
0

การคัดต้นตอต้านทานโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียในการผลิตมะเขือเทศนอกฤดู

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
กุศล เอี่ยมทรัพย์ และคณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มะเขือเทศ / สถานีเกษตรหลวงปางดะ / เชียงใหม่ / โรคเหี่ยว / แบคทีเรีย / ต้นตอ / ความต้านทานโรค
ภาษา: 
0
Syndicate content