เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเทคโนโลยีและต้นแบบผลิตก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนจากของเสีย และวัสดุเหลือใช้การเกษตรแบบครบวงจร

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พัทธนันท์ นาถพินิจ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ไฮโดรเจน / มีเทน / ก๊าซไฮโดรเจน / ของเสีย / วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การพัฒนาเทคโนโลยีในการแยกก๊าซไฮโดรเจนให้บริสุทธิ์

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
เรวดี อนุวัฒนา
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ไฮโดรเจน / การผลิตซีโอไลต์

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอไฮโดรเจนโดยใช้ระบบยูเอเอสบี

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
พัทธนันท์ นาถพินิจ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
การผลิตไฮโดรเจน / ระบบยูเอเอสบี / ของเสีย / ไบโอไฮโดรเจน

เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง

โปรดแนบ PDF: 
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง
วันที่เผยแพร่: 
29-11-55
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โปรดแนบ PDF: 
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่เผยแพร่: 
29-11-55
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการชุบโครเมียมเพื่อการนำน้ำและสารประกอบโครเมียมกลับมาใช้ใหม่

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
แสวง เกิดประทุม และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
น้ำเสีย / โครเมียม / กรดโครมิก / โรงงานสยามเทคโนอุตสาหกรรม / โรงงานเมืองใหม่โครเมี่ยม / การนำกลับมาใช้ใหม่

การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในป่าสะแกราช

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
ลักขณา ปาการเสรี และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
นก / สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก / สัตว์เลื้อยคลาน / สัตว์ป่า / ป่าสะแกราช / นครราชสีมา / ความหลากหลายทางชีวภาพ

การพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุจินดา ลักขณาอดิศร และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
จุลินทรีย์ / น้ำเสีย / ระบบบำบัดน้ำเสีย / ยูเอเอสบี

นวัตกรรมแห่งยานยนต์ ทางเลือกยุคน้ำมันแพง(ECO-car)

โปรดแนบ PDF: 

 

    ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้น้ำมันของคนทั้งโลก โดยเฉพาะในวงการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นวงการที่มีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงเป็นอันดับต้นๆ ไม่แพ้วงการอุตสาหกรรม สำหรับในประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งถึง 36% ของสัดส่วนการใช้พลังงานทั้งหมด เป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เจ้าของข้อมูล: 
บรรณาธิการ: จุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน: 
ผู้เรียบเรียง: ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุนการผลิตบทความโดย: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
นวัตกรรมแห่งยานยนต์ ทางเลือกยุคน้ำมันแพง,(ECO-car)
วันที่เผยแพร่: 
23-7-55
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

น้ำคือชีวิต

โปรดแนบ PDF: 
เจ้าของข้อมูล: 
บรรณาธิการ: จุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน: 
ผู้เรียบเรียง: ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุนการผลิตบทความโดย: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
น้ำคือชีวิต,stkc
วันที่เผยแพร่: 
14-06-55
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ
Syndicate content