ปิโตรเคมี

การประชุม Annual Assembly of Carbon Energy Club

โปรดแนบ PDF: 
คำอธิบาย: 
วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559
วันที่เผยแพร่: 
2559-02-26
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

โครงการสังเคราะห์ Polydiacetylene ชนิดใหม่ ที่มีช่วงการเปลี่ยนสีที่เหมาะกับการเป็นตัวตรวจวัดอุณภูมิของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

คำอธิบาย: 
พอลิไดอะเซทีลีน (polydiacetylene: PDA) เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเปลี่ยนสีได้จากสีน้ำเงินเป็นสีแดง เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ ความร้อน ความเป็นกรด-ด่าง ตัวทำลายอินทรีย์และรังสียูวี
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

แก๊สธรรมชาติจากหินดินดาน : ทางเลือกใหม่ของพลังงานโลก

คำอธิบาย: 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 191 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2556
เจ้าของข้อมูล: 
เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร
ผู้ร่วมงาน: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เผยแพร่: 
2557-07-30
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

มารู้จักไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์กันเถอะ

คำอธิบาย: 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 189 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2555
เจ้าของข้อมูล: 
กรรณิการ์ บุตรเอก
ผู้ร่วมงาน: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เผยแพร่: 
2557-07-08
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

เครื่องอัดรีดพอริเมอร์แบบเกลียวหนอนเดี่ยว

โปรดแนบ PDF: 
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องอัดรีดพอริเมอร์แบบเกลียวหนอนเดี่ยว
วันที่เผยแพร่: 
29-11-55
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง

โปรดแนบ PDF: 
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง
วันที่เผยแพร่: 
26-11-55
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

VLSI layouts of complete graphs and star graphs

คำอธิบาย: 
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบตัวเร่งปฎิกิริยาที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ (Metal Catalysts) ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวได้โดยที่ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต
เจ้าของข้อมูล: 
Science News, Dec 4, 2010
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ก๊าซเรือนกระจก ,เชื้อเพลิงเหลว,ปิโตรเลียม
วันที่เผยแพร่: 
2554-02-04
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Destruction of acid- and non-adapted Listeria monocytogenes during drying and storage of beefjerky

ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Proteolytic Clostridium botulinum growth at 12-48 degree Csimulating the cooling of cooked meat: development of apredictive model

เจ้าของข้อมูล: 
กรุงเทพธุรกิจ​
วันที่เผยแพร่: 
31-1-2551
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Co-linear scaffold of the Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis genomes and its use tocompare their competence genes

เจ้าของข้อมูล: 
จารุวรรณ ศิริเทพทวี
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
แสงซินโครตรอน/อุตสาหกรรมน้ำมัน
วันที่เผยแพร่: 
2549-09-30
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ
Syndicate content