วันการบินแห่งชาติ

วันที่: 
13 January

13 มกราคม “วันการบินแห่งชาติ”

พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ และนาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต คือ 3 นายทหารชุดแรก ที่ได้เดินทางไปเรียนวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผลจากการที่จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ในปี พ.ศ. 2454 ถึงความจำเป็นของการบินในด้านการป้องกันประเทศ และในระหว่างที่ทั้ง 3 ท่านศึกษาอยู่ ประเทศไทยได้สั่งซื้อเครื่องบินรวมถึงมีผู้บริจาคเงินเพื่อจัดหาเครื่องบินมาประจำการ ทำให้มีเครื่องบินรวมทั้งหมด 8 ลำ

ต่อมาทั้ง 3 ท่านสำเร็จการศึกษากลับมายังประเทศไทย ทำให้เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงการบินโดยนายทหารนักบินของไทยเป็นครั้งแรก ประเทศไทยในขณะนั้นยังได้มีการจัดตั้งแผนกการบิน มีสนามบินและโรงเก็บเครื่องบิน และพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นการบินของไทยในปัจจุบัน

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มและมีสายพระเนตรก้าวไกลต่อการบินของประเทศไทย และเพื่อให้คนไทยทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญของการบินของไทย วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี จึงถูกกำหนดให้เป็น “วันการบินแห่งชาติ”

ขอบคุณข้อมูลจาก กองทัพอากาศ