วันนักประดิษฐ์’

วันที่: 
02 February

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น ‘วันนักประดิษฐ์’ เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ
ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบ ‘ทุ่นลอย’ หรือ ‘กังหันน้ำชัยพัฒนา’ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

สำหรับวันนักประดิษฐ์ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันนักประดิษฐ์เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้าการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ เพื่อให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประกาศรางวัล
นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่สำหรับนักเรียนนักศึกษาในหลากหลายสาขาด้วย

ที่มา https://thestandard.co/onthisday0202/