VirtualNSM

ปีงบประมาณ: 
2560

"ท่องโลกวิทยาศาสตร์ ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง" ชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ 360 องศา..
ตื่นตา ตื่นใจ ได้ความรู้ และความเพลิดเพลิน เสมือนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จริงๆ

QR Code for https://www.stkc.go.th/mobile/virtualnsm
Hits 1,300 ครั้ง