วว.จัดสัมมนา Technology Matching Day ….เสริมศักยภาพด้านระบบมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

ข่าวประจำวันที่: 
31/01/2013

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดสัมมนา Technology Matching Day เสริมศักยภาพด้านระบบมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการในจังหวัด พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า การจัดสัมมนา Technology Matching Day ได้รับเกียรติจากนายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการความร่วมมือ “ประจวบโมเดล” ของ วว.และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพจังหวัดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำบนพื้นฐานของนวัตกรรมใหม่      ที่ผ่านมา วว. ได้ทำการสำรวจความต้องการจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดฯ พบว่า ในเบื้องต้นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความประสงค์ที่เสริมความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสินค้าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น วว.จึงได้จัดสัมมนา Technology Matching Day ขึ้น โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/OTOP/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 100 คน ร่วมงาน      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านมาตรฐานสู่ AEC” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. การบรรยายเรื่อง“แนวทางการส่งเสริมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาด” โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ วว. ยังได้นำผลงานวิจัยและบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ พร้อมทั้งการจับคู่เจรจาธุรกิจที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ประกอบการ โดย วว. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สนใจใช้บริการแก่ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานสัมมนาฯ      “... ในนาม วว. ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการประจวบโมเดล ซึ่งนอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว วว.ยังเตรียมแนวทางการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดฯ อีกหลายโครงการ อาทิ การพัฒนาน้ำมันมะพร้าวบีบเย็น การผลิตไบโอดีเซล/น้ำมันพืชจากน้ำมันมะพร้าว การผลิตสัปปะรดสดเพื่อการส่งออก เป็นต้น วว.พร้อมจะเดินหน้าไปด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลแห่งความสำเร็จนี้จะทำให้พี่น้องที่ร่วมโครงการ ก้าวสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม       นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มะพร้าว สับปะรด และการท่องเที่ยวในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเอกภาพ สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ทั้งวิสัยทัศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่า “เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลกสังคมแห่งมิตรไมตรี ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดประจวบในยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การเสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก      อนึ่ง โครงการประจวบโมเดล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วว.และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น ประกอบด้วย 4 พันธกิจหลัก คือ 1.ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ Green Innovation ไปใช้ในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ Green Innovation ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลภาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ 3.ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ Green Innovation ไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่ Green Tourism และ 4.ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการนำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาล

หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
วว.จัดสัมมนา Technology Matching Day
แหล่งที่มา: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)